Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Alle reinbeitedistriktene i Finnmark har nå godkjente bruksregler

12. desember godkjente Fylkesmannen bruksregler for reinbeiteområdene til reinbeitedistrikt 30B Guovdojohtolat i Vest-Finnmark. Det betyr at alle reinbeitedistriktene i Finnmark nå har godkjente bruksregler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2018

Reindriftsloven av 2007 krever at det lages bruksregler for hvert reinbeitedistrikt og legger opp til at distriktene selv skal utarbeide dem. Intensjonen er å gi næringen økt intern styring av bruken av ressursene – det vil si økt selvstyre.

Bruksreglene angir blant annet reintall, beitebruk og beitetider og er distriktenes viktigste verktøy for å sikre en bærekraftig bruk av beiteressursene. Bruksreglene godkjennes av Fylkesmannen, reintall godkjennes av Reindriftsstyret.

Reinbeitedistrikt 30B Guovdojohtolat klarte ikke å lage slik bruksregler selv og Fylkesmannen i Finnmark overtok derfor arbeidet. Tidligere har Fylkesmannen utarbeidet bruksregler for distrikt 30 C i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Selv om Fylkesmannen har laget bruksreglene, står distriktene fritt til å revidere dem i tråd med lovens intensjon om økt selvstyre.

Tett dialog

Fylkesmannens reindriftsavdeling har i tett dialog med siidaene og distriktsstyret lagt vekt på å få til bruksregler som sikrer mest mulig hensiktsmessige og rasjonelle bruksordninger for siidaenes og distriktets reindrift.

- Arbeidet med bruksreglene har vært krevende både for reindriften og for forvaltningen. Vi er derfor meget fornøyd med at alle reinbeitedistrikt i Finnmark nå har fått det viktigste verktøyet for en bærekraftig ressursforvaltning på plass. Vi har store forventninger til at distriktene tar i bruk bruksreglene for å sikre en god og velordnet beitebruk og vi følger opp distriktsstyrene i dette arbeidet fremover, sier reindriftsdirektør Sunna Pentha.

Kontaktpersoner

Om bruksreglene for reinbeitedistrikt 30B

Bruksreglene innebærer blant annet at det er trukket administrative grenser mellom de ulike vintersiidaene. Mange har hevdet sterke rettigheter til angitte beiteområder og flere av siidaene har brukt mye ressurser på å dokumentere eller sannsynliggjøre rettighetene.

Fylkesmannen vil ikke bestride at slike rettigheter finnes, men har ikke hatt mulighet til å analysere rettighetsforholdene grundig i denne prosessen. Vi er heller ikke gitt myndighet til å fastslå eventuelle rettigheter.

Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i hovedmønsteret for hvordan siidaene/distriktene har plassert seg i de siste 10-15 årene. Dette mønsteret er gjenkjennbart også lengre tilbake i tid, så Fylkesmannen er trygg på at siidaene har sine “kjerneområder” innenfor de tildelte arealene.