Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Reindrift

Oppdatert 03.01.2022

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Statsforvalteren skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Statsforvalteren har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Statsforvalteren har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Statsforvalteren i ditt fylke.

Vis mer


Publisert 19.12.2018

Alle reinbeitedistriktene i Finnmark har nå godkjente bruksregler

12. desember godkjente Fylkesmannen bruksregler for reinbeiteområdene til reinbeitedistrikt 30B Guovdojohtolat i Vest-Finnmark. Det betyr at alle reinbeitedistriktene i Finnmark nå har godkjente bruksregler.


Publisert 30.08.2018

Fritak fra avgift for registrering av kjøretøy for reindrifta

1. juli 2018 ble det innført et nytt fritak fra engangsavgift. Fritaket gjelder første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen.


Publisert 22.03.2018

Mearkaáššit Oarje-Finnmárkkus/Merkesaker i Vest-Finnmark

Boahta fargga/Kommer snart.

Ođđa mearkaohcamat gulaskuddamis/Nye merkesøknader på høring.

Mearkalávdegottis juolluduvvon mearkkat almmuheapmai/Merkenmemndas innvilgede reinmerker på kunngjøring.

Mearkalávdegottu čoahkkinprotokollat (Áššeprotokollat)/Merkenemndas møteprotokoller (saksprotokoller).


Publisert 21.03.2018

Mearkaáššit Nuorta-Finnmárkkus/Merkesaker i Øst-Finnmark

Boahtá fargga/Kommer snart

Ođđa mearkaohcamat gulaskuddamii / Nye merkesøknader til høring.

Juolluduvvon mearkkat almmuheapmai / Merkenemndas innvilgede reinmerker til kunngjøring.

Mearkalávdegotti čoahkkinprotokollat / Merkenemndas møteprotokoller.


Publisert 14.03.2018

Melding om reindrift 2017/2018

Landbruksdirektoratet skal utvikle et nytt system for levering av melding om reindrift digitalt. I mellomtiden er systemet stengt og melding om reindrift for 2017/2018 må leveres på papir. 


Publisert 01.03.2018

Retningslinjer for stenging av løyper

Fylkesmannen har utarbeidet en retningslinje for anmodning om stenging av løyper eller områder for motorisert ferdsel. Denne retter seg mot fylkets reinbeitedistrikter og vintersiidaer. Retningslinjen stiller økte krav til frister, plan- og situasjonsbeskrivelse.


Publisert 26.02.2018

Ny veileder for tilleggsfôring av rein

I mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har tilleggsfôring av rein vært praktisert i flere år. En ny infofolder fra NIBIO, om reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer tilleggsfôr, kombinerer forskning og erfaringsbasert kunnskap.


Publisert 13.06.2017

Reintellinger 2017/2018

Fylkesmannen tar sikte på å gjennomføre reintellinger høsten/vinteren 2017/2018 på samme måte som de har vært gjennomført de siste årene. Det betyr at tellingene fortrinnsvis blir gjennomført før innflytting til vinterbeite. Fylkesmannen vurderer nå hvilke distrikter det er størst behov for å telle. Avgjørelsen vil bli tatt i samråd med Landbruksdirektoratet. 


Publisert 25.01.2017

Ut på vidda

Prosjekt Ut på vidda ruller videre. Skoler og helse/omsorg får flere muligheter til å gi varierte undervisnings- og omsorgstjenester til barn, unge og eldre med og uten samisk bakgrunn. Prosjektet er et treårig nasjonalt prosjekt før et eventuelt permanent tilbud i reindriftsfylkene. 


Publisert 30.11.2016

Ny veildeder for konfliktforebyggende tiltak

Det er utarbeidet en veileder for tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part.


Aktuelt

Besøksadresser
Reindriftsavdelingen på Statens hus: Damsveien 1, 9815 Vadsø
E-post: fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Reindriftsavdelingen i Vest-Finnmark: Bredbuktnesveien 50b, 9520 Kautokeino
E-post: fmfipostkautokeino@fylkesmannen.no 

Reindriftsavdelingen i Øst-Finnmark: Storgata 2, 9730 Karasjok
E-post: fmfipostkarasjok@fylkesmannen.no