Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nytt jordvernbrev til fylkesmennene

Landbruksministeren har kommet med føringer for hvordan Fylkesmannen skal vurdere plansaker som berører dyrka eller dyrkbar jord. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.10.2018

Landbruksminister Bård Hoksrud har i brev av 1. oktober 2018 listet opp fire vurderingspunkter Fylkesmannen skal vektlegge ved vurderinger om innsigelser knyttet til jordvern.

A. Er arealet av nasjonal eller vesentlig regional verdi?

B. Hvilke konsekvenser får planforslaget for jordressursen?

C. Er planforslaget i samsvar med overordnede planer og retningslinjer?

D. Samfunnsnytten av tiltaket

Til slutt skal punktene vektlegges i en samlet vurdering. 

Bakgrunnen for dette brevet, er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt sektorene om å klargjøre sine nasjonale og regionale interesser for å vurdere innsigelse. Dette brevet er landbruksministerens klargjøring av landbrukssektorens interesser.

Du finner brevet som vedlegg. Der beskrives det mer inngående hva disse vurderingspunktene innebærer.