Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om utfylling ved Storholmen i Båtsfjord

Høringsfrist:
24. september 2018 23.59

Båtsfjord Havn KF søker om tillatelse til utfylling av et område utenfor Storholmen og Teinskjæret i Båtsfjord. Den omsøkte utfyllingen får et areal på ca. 25 000 m3.

Publisert 13.09.2018

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Båtsfjord Havn KF, v/Multiconsult, om et utfyllingstiltak ved Storholmen og Teinskjæret i Båtsfjord.

Masser fra Kystverkets farledsutdyping i Båtsfjord havn skal benyttes til utfyllingen. Det planlegges hovedsakelig å benytte sprengsteinmasser, men det er også aktuelt å legge rene mudringsmasser i utfyllingen som vil få en høyde på kote +5.

Miljøundersøkelser av sjøbunnen på utfyllingsstedet har påvist moderat forurensning av TBT, PAH16 og PCB7. Det skal gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter i anleggsperioden.

Frist for å komme med innspill til søknaden er mandag 24. september.

Høringsfrist:
24. september 2018 23.59