Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om oppføring av ny molo i Storekorsnes fiskerihavn

Høringsfrist:
31. mai 2018

Fylkesmannen i Finnmark har mottatt søknad datert 4. april 2018 fra Multiconsult AS etter forurensningsloven om utfylling av sjø i forbindelse med ombygging av moloen i Storekorsnes fiskerihavn. Søknaden er sendt inn på vegne av Kystverket.

Publisert 30.04.2018

Eksisterende molo er preget av setningsskader, og Kystverket ønsker å grave opp eksisterende molo- og anlegge ny like innenfor den opprinnelige. For å gjennomføre tiltaket vil det være nødvendig å mudre i tilknytning til den eksisterende moloen. Kystverket ønsker videre å benytte disse massene i den nye moloen samt å fylle ut med sprengstein, sand og betong uten armering.

Områdets detaljreguleringsplan (vedtatt 04.11.15) åpner for utfylling og utdyping av havneområdet, så fremt det foreligger geotekniske vurderinger av tiltaket.

Vi ber om at uttalelser til søknaden oversendes Fylkesmannen senest innen 4 uker til fmfipostmottak@fylkesmannen.no .

Høringsfrist:
31. mai 2018