Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stor økning i klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2016

Fylkesmannen i Buskerud mottok 216 klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2016. Dette er en økning på 47 saker fra 2015 da vi mottok 169 klagesaker, og det meste vi har hatt siden 2007.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.01.2017

Vi har avsluttet 194 klagesaker i 2016. Kommunens vedtak er stadfestet i 149 av sakene, mens vi har opphevet eller omgjort kommunens vedtak i 30 saker. Dette gir en omgjøring på 15,5%. Av de øvrige sakene er to klager avvist, syv saker er trukket tilbake før vi fattet nytt vedtak og syv saker er returnert kommunen for videre behandling.

18 av sakene var klage på reguleringsplaner. Her ble en av klagene tatt til følge slik at reguleringsplanen ble opphevet.

77 av sakene gjelder klager på dispensasjonsvedtak. Øvrige klagesaker gjelder klager på byggetillatelser, gebyrer, avvisning med mer.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var i 1. tertial på 79 dager, 86 dager i annet tertial, og 92 dager i 3 tertial. Fylkesmannen har et krav om å behandle klagesakene innen 12 uker (84 dager). På grunn av stor økning i innkomne saker, samtidig som vi har hatt langtidssykemelding og en stilling ubesatt store deler av 2016, har vi dessverre en gjennomsnittlig saksbehandlingstid som overstiger dette.

Antall behandlede klagesaker fra de ulike kommunene varierer fra 0 saker fra Krødsherad til 34 saker fra Drammen og Røyken. 5 av sakene er behandlet som settefylkesmann for kommuner utenfor Buskerud.

Vi har også behandlet 13 krav om saksomkostninger i klagesakene som er tatt til følge. I disse sakene er 12 av kravene helt eller delvis innvilget mens ett krav er avslått.

Kommunevis oversikt 2016

Historiske tall – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Historiske tall

Historiske tall - grafisk