Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ber Lier justere kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel for Lier kommune for perioden 2017-2028 har vært på høring. Gjenom planen styrer kommunen den lokale areal- og samfunnsutviklingen. det er fremmet flere innsigelser til planen fra statlig hold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2018

Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning og Fylkesmannen i Buskerud har kommet med innsigelser til forslaget.

Mattilsynet fremmer innsigelse med bakgrunn i manglende konsekvensutredning, vurderinger og ivaretagelse av vannkildene.

Direktoratet for mineralforvaltning fremmer innsigelse til forslag om å endre arealformål fra råstoffutvinning til næringsbebyggelse for Lierskogen pukkverk. Det legges vekt på mangelfull konsekvensutredning og vurderingsgrunnlag for området. Videre fremmes det innsigelse til planbestemmelse som ikke gir en forutsigbar drift av pukkverket.

Fylkesmannen fremmer flere innsigelse til ulike områder grunnet manglende risiko- og sårbarhetsanalyse og mangelfull konsekvensutredning. Flere områder for ny arealbruk er også i strid med nasjonale føringer for blant annet samordnet bolig, - areal, - og transportplanlegging, jordvernmål, barn- og unges interesser og naturmangfold.

Fylkesmannen forutsetter at Lier kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med de ulike etatene for å finne løsninger.

Du kan lese Fylkesmannens samordningsbrev og høringsuttalelsene under relaterte dokumenter på høyre side.