Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

EInsyn (offentlig postjournal)

Offentleglova gir innsynsrett i det offentlige innholdet i et dokument. Alle dokumenter føres i en offentlig journal slik at den som ønsker det, kan få en oversikt over dem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012

EInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Her kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal.

Bestillingen din blir sendt til vårt postmottak som et innsynskrav.

Søket kan sorteres etter dokument/sak og virksomhet. Du kan avgrense tidsrommet det søkes i.

Personvern
Fylkesmannen behandler hvert år mange saker som av ulike grunner er unntatt fra offentlig innsyn. Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i
Fylkesmannens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, kan imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntas fra den offentlige journalen. For Fylkesmannen gjelder dette enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.
Enkeltsaker innen fritt rettsråd, førerkort og fri saksførsel utgjør litt i overkant av 8200 dokumenter årlig ved vårt embete. For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen. Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene, kontakt oss på postmottak