Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Flere sau erstattet som tapt til fredet rovvilt

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 46 søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt i 2018. Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018. Tapstallene er likevel fortsatt lave sammenlignet med tidligere år. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2018

Søknadene i 2018 fordeler seg på 15 av fylkets 21 kommuner (ingen fra Flesberg, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum eller Kongsberg). 24 av søknadene kommer fra Hallingdalskommunene, mens 10 kommer fra midt-fylket (Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker og Lier). Spesielt i år er at det er mange søknader om erstatning for situasjoner med skader fra ulv i Nordmarka i Ringerike og på østsiden av Hallingdal i 2018. Det er derfor høye omsøkte og erstattede tap til ulv, mens omsøkte og erstattede tap til gaupe er lave sammenlignet med tidligere år. 

Det er samlet gitt erstatning for til sammen 91 voksne sauer og 475 lam drept av fredet rovvilt ulv og gaupe i Buskerud med en samlet utbetaling på ca 1,4 millioner kroner. De fleste dyr er erstattet som drept av ulv, se tabell under. Det er imidlertid en usikkerhet i tallene om det er gaupe eller ulv som er tapsårsak, da det har vært dokumenterte tap til begge arter i samme beiteområder. Det er dermed vanskelig å vurdere hva som er skadeårsak, og antatt tap til rovvilt er skjønnsmessig fordelt mellom gaupe og ulv. Det er ikke gitt erstatning for andre skadegjørere enn gaupe og ulv i 2018.

 

Antall søyer og lam erstatted som drept av gaupe og ulv i Buskerud i 2018:

 

Søyer

Lam

Sum

Gaupe

17

209

226

Ulv

74

266

340

Sum

91

475

566

 

Mer utfyllende opplysninger om behandlingen av årets rovvilterstatninger finner du i vedlagte dokument.

Kontaktopplysninger

Fylkesmannens rovvilttelefon: 

Telefonnummer 480 26 848