Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Informasjon om snødumping

Fylkesmannen har de siste dagene stoppet lass med snø som dumpes i elven. Snø inneholder varierende grad av miljøgifter, avfall og mikroplast.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.01.2018

Forurensningsloven sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig1). Snø fra sterkt nedbygde og trafikkerte områder i byer og industriområder kan inneholde både miljøgifter og avfall. I tillegg kan snødumpingen føre til oppvirvling av sedimenter. Denne oppvirvlingen kan være skadelig i seg selv, i form av nedslamming og/ eller oppvirvling av forurensningen i sedimentene.  

Avfall fra snø. Foto Norconsult

Fylkesmannen har fått delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å fatte vedtak knyttet til forurensing og avfallsproblemer ved dumping av snø i sjø og vassdrag og deponering av snø på land.

Vinteren 2016 sendte fylkesmannen ut brev til alle kommunene i Buskerud angående snøhåndtering. Brevene redegjør for regelverk og ulike problemstillinger knyttet til snødumping. Du kan lese brevene fra menyen på høyre side.

 Avfall fra snø. Foto Norconsult

Visste du? Bildet er hentet fra UN environmental programme.

 

1) forurensingsloven § 7, plikt til å unngå forurensing