Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Støtte til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp

Ni forskjellige tiltak i Buskerud som skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, har fått støtte fra ordningen Klimasats i 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.07.2017

Klimasats er en ordning der kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Støtteordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

De overordnede klimamålene er ambisiøse og kan ikke nås uten lokale tiltak. Kommunene spiller derfor en nøkkelrolle på veien mot lavutslippssamfunnet.

I Buskerud søkte syv kommuner og Buskerud fylkeskommune om støtte fra Klimasats i 2017. Søknadene omfattet til sammen sytten forskjellige tiltak. Miljødirektoratet har nå innvilget støtte til ni av disse tiltakene. Midlene går til spennende prosjekter som klimavennlige bygg, satsing på elsykler og tiltak knyttet til reisevaner og miljøvennlig transportplanlegging. Flere av prosjektene vil gi reelle utslippsreduksjoner og ha stor overføringsverdi.

Følgende prosjekter og tiltak i Buskerud får støtte fra Klimasats i 2017:

Tabell som viser hvilke prosjekter og tiltak i Buskerud som får støtte fra Klimasats i 2017.

For mer informasjon om tildelingen av midler fra Klimasats i 2017, se lenker i menyen til høyre.