Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


21.12.2018

Høring - Søknad om endring av utslippstillatelse for forbrenningsanlegget på Follum i Ringerike kommune - Vardar Varme AS

Fylkesmannen i Buskerud har 16. november 2018 mottatt søknad fra Vardar Varme AS om endring av gjeldene tillatelse etter forurensningsloven § 11. Vardar Varme AS har søkt om endring av utslippstillatelse for forbrenningsanlegget på Follum i Ringerike kommune.


20.12.2018

Flere sau erstattet som tapt til fredet rovvilt

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 46 søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt i 2018. Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018. Tapstallene er likevel fortsatt lave sammenlignet med tidligere år. 


20.12.2018

Høring av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven for Norefjell renseanlegg

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Krødsherad kommune om utslippstillatelse etter forurensningsloven for nytt Norefjell renseanlegg. Søknaden legges i henhold til forurensningsforskriften § 36-8 ut til offentlig gjennomsyn. Frist for å sende kommentarer til søknaden er satt til 1. februar 2019.

 

 


17.12.2018

Endring av utsettingspålegg av ørret i Krøderen

Fylkesmannen har vedtatt å stille pålegg om utsetting av fisk i Krøderen i bero. Regulanten skal i stedet gjennomføre tiltak for å bedre naturlig rekruttering 


17.12.2018

Høring av utvidelse av Finnemarka naturreservat

Finnemarka naturreservat ble vedtatt utvidet den 14. desember 2018. På bakgrunn av et nytt tilbud om frivillig vern på privat eid grunn er forslag om en ytterligere utvidelse av Finnemarka naturreservat sendt på en begrenset høring. Frist for å komme med merknader til forslaget er 1. februar 2019.


14.12.2018

Oppdatering av forskrift for fiske av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden

 Etter krepsesesongne blir det stående igjen en del krepseteiner i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Fylkesmannen har derfor oppdatert krepseforskriften hvor rutiner for utestående teiner er tatt inn


11.12.2018

Får utbedre skiløype i Blåfjell naturreservat

Skiløypene i Blåfjell naturreservat vil kunne utbedres uten at det får for store konsekvenser for det verdifulle naturmangfoldet, er Fylkesmannens vurdering.


10.12.2018

Høring - Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (UDK 01)

Bane NOR SF har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen (Drammen-Kobbervikdalen) i Drammen kommune.


06.12.2018

Høring av søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av næringsavfall, EE-avfall og jernskrap ved Stormogen Industriomdråde i Nore og Uvdal kommune

Bekkeseth AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av næringsavfall, EE-avfall og jernskrap på Stormogen Industriområde i Nore og Uvdal kommune. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til søknaden, jf. Forurensingsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 1. februar 2019.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel