Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt

Jord- og hagebruksforetak kan gis erstatning ved store avlingstap som skyldes klimatiske forhold foretaket ikke kan sikre seg mot. Ordningen kan gi hjelp i en økonomisk tøff situasjon, men er ingen inntektsgaranti. 

Viktige kriterier for rett til erstatning: 

• Melding og dokumentasjon av skade: Foretaket må melde fra til kommunen om mulig avlingssvikt eller mistanke om dette "uten ubegrunnet opphold". Kommunen skal ha mulighet til å se  skaden i feltet. Dette er viktig for å kunne dokumentere skaden og vurdere i hvilken grad den skyldes klima. God dokumentasjon kan bli avgjørende for retten til erstatning. Søker har selv ansvar for dokumentasjon som viser skaden og sannsynliggjør i hvilken grad skaden skyldes klima. 
• Skaden må være forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring for skaden. 
• Forebygge tapet: Søker må drive normalt god jordbruksdrift og ha gjort det som kan forventes for å redusere tapet. Areal som ikke er høstet må være «godkjent» av kommune for å gi rett til erstatning. 
 Søknadsfrist 31. oktober: Søknader som kommer inn etter fristen avvises. Om du ikke har full oversikt over avlingstapet, eller dokumentasjon mangler, kan dette ettersendes. Landbruksdirektoratet kan ved særdeles sterke grunner gi dispensasjon fra fristen. Søknaden må være fullstendig utfylt og all nødvendig dokumentasjon gitt for at saken kan behandles.
• Avlingssvikt: Avling i skadeåret må være under 70 % av forventet avling. Avlingstap opp til 30 % regnes som egenrisiko. Tapet regnes i kilo og man ser på alle vekstene i vekstgruppen samlet. Vekstgruppene er korn og annet frø til modning, grovfôr til salg, grovfôr til egne husdyr, frukt, bær, poteter og grønnsaker. Skade på grunn av sykdom , skadedyr eller ugras gir ikke rett til erstatning. Tap etter høsting, ved tørking, på lager etc dekkes ikke. Tap på grunn av redusert kvalitet erstattes heller  ikke, men med visse unntak for frukt og bær. 

Det er nå to ordninger som omfattes av samme forskrifter: 

• erstatning ved avlingssvikt (se over) 
• erstatning ved svikt i honningproduksjon

Du finner aktuell informasjon og søknadsskjema på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn. Ved elektronisk søknad blir mange grunnopplysninger automatisk utfylt, det bli lettere å kontrollere opplysningene, levere en feilfri søknad og saksbehandlingen går lettere og raskere. 

Ta kontakt med din kommune eller Fylkesmannen for mer informasjon.


Publisert 19.10.2018

Søknadsfristen for erstatning ved klimabetinget avlingssvikt er 31.10.2018

Før innsending av søknad må årets avling dokumenteres så langt det lar seg gjøre.


Publisert 11.07.2018

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

Fylkesmannen behandler søknader om erstatning etter avlingssvikt. Landbruksdirektoratet har kommet med en generell veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes. Hensikten er å bidra til å redusere mangelen på grovfôr.


Publisert 28.09.2017

Erstatning ved klimabetinget avlingsskade

Vedvarende fuktig vær - husk å melde kommunen snarest ved avlingsskade.