Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunalrett

Oppdatert 10.12.2021

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Statsforvalteren har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Statsforvalteren for å få kontrollert at den er lovlig. Statsforvalteren kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Statsforvalteren kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer


Publisert 09.03.2018

Grensejustering Sollihøgda - høring og innbyggerundersøkelse

Fylkesmannen ønsker å vite hva berørte innbyggere mener om en eventuell grensejustering. Derfor gjennomføres det nå en telefonundersøkelse.


Publisert 14.12.2016

Marienlystsaken avsluttet hos Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen har avsluttet saken om lovlighetskontroll av Marienlystområdet i kommuneplanen i Drammen.


Publisert 28.11.2016

Ikke lovlighetskontroll av Marienlyst

Fylkesmannen mener fortsatt at det ikke skal gjennomføres lovlighetskontroll av kommuneplanen i Drammen. Sivilombudsmannen har bedt Fylkesmannen se på kravet om lovlighetskontroll fra Aksjonskomiteen Redd Marienlyst på nytt.


Publisert 30.06.2014

Gyldig kommunestyrevedtak

Ringerike kommunestyres vedtak om å legge ned Stranden skole er gyldig. Det fastslår Fylkesmannen i sitt vedtak.


Publisert 27.02.2014

Ikke oppdaterte delegeringsreglement

Åtte av 21 kommuner i Buskerud hadde ikke behandlet delegeringsreglementet innen utgangen av året etter at kommunestyret ble konstituert, slik reglene krever. Det viser gjennomgangen av kommunenes delegeringsreglement som Fylkesmannen i Buskerud har gjort.