Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordning: tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Målgruppen er mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering og oppfølging og barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.

Søknaden sendes fmbupost@fylkesmannen.no innen: 01.02.2017

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2016

Utlyses med forbehold om Stortingets behandling av forslag til Statsbudsjett 2017 Prop.1 S (2016-2017) Helse- og omsorgsdepartementet.

Mål: 

  • Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.
  • Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge

Hvem kan søke:

  • Kommuner og Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter, Kommuner og helseforetak i fellesskap
  • Beløp: 225 millioner kroner i 2017
  • Referanse: Kapittel 765 post 60, Helse- og omsorgsdepartementet