Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Omsorgstjenester

Oppdatert 10.12.2021

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


Publisert 30.10.2018

Tilsynsrapport Rollag kommune

Fylkesmannen har i perioden 26.07.18 til 23.10.18 undersøkt om Rollag kommune sørger for at kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i egne boliger, er i samsvar med lovkrav slik at brukere får trygge og gode tjenester. Vi har også sett på utvalgte deler av reglene som handler om bruk av tvang overfor utviklingshemmede. Fylkesmannen fant lovbrudd på tre av områdene som omfattes av tilsynet.


Publisert 24.10.2018

Klagemuligheter ved feil diagnose

I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.


Publisert 04.10.2018

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser for Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre, høsten 2018 i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.


Publisert 20.04.2018

Fremtidens boliger - en inspirasjonskonferanse

{PagePropertyPlugin}

Publisert 16.04.2018

Nettverkssamling for demenskontakter


Publisert 25.10.2017

Det gjelder livet- tilsyn med tjenester til mennesker med utviklingshemmning

 Helsetilsynet har oppsummert  tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming.


Publisert 07.09.2017

I Buskerud venter 51 personer på sykehjemsplass

Fylkesmannen har laget en oversikt over kommunenes ventelister for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig


Publisert 16.01.2017

Samling om kompetanse- og innovasjonstilskuddet

{PagePropertyPlugin}

Publisert 04.10.2016

Utredning om rettigheter til mennesker med utviklingshemming

Rettighetsutvalget overleverte sin utredning: NOU 2016:17 - På lik linje  til Barne- og likestillingsdepartementet den 3.oktober 2016


Publisert 09.09.2016

Lansering av den nye Demensboka

Lærebok for helse- og omsorgspersonell

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen

Mandag 17. oktober kl. 18-20:30