Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring av søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av næringsavfall, EE-avfall og jernskrap ved Stormogen Industriomdråde i Nore og Uvdal kommune

Høringsfrist:
1. februar 2019

Bekkeseth AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av næringsavfall, EE-avfall og jernskrap på Stormogen Industriområde i Nore og Uvdal kommune. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til søknaden, jf. Forurensingsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 1. februar 2019.

Publisert 06.12.2018

Bakgrunn
Fylkesmannen i Buskerud har mottatt en søknad fra Bekkeseth AS datert 21. mars 2018. Bekkeseth AS har tidligere hatt godkjenning til å mellomlagre og sortere næringsavfall på Uvdal Gjenvinningsstasjon, Grønneflåta. Denne delen av virksomheten ble flyttet til Stormogen Industriområde gnr./bnr. 50/19 høsten 2017, men det ble ikke meldt om nedleggelse av anlegget på Grønneflåta eller søkt om tillatelse etter forurensningsloven før flyttingen av avfallssorteringen til ny lokalisering. Manglende tillatelse ble avdekket da Fylkesmannen utførte forurensningstilsyn ved Grønneflåta avfallssortering den 12. februar 2018.

Bekkeseth AS sendte Fylkesmannen e-post med søknad om midlertidig tillatelse til innsamling av næringsavfall i påvente av behandling av søknad om tillatelse datert 13. februar 2018. Fylkesmannen ga sitt samtykke til søknaden i brev av 15. mars 2018. Det ble fastsatt frist til 1. mai 2018 for innsendelse av søknad om tillatelse etter forurensningsloven.

Søknad fra Bekkeseth AS ble mottatt hos Fylkesmannen 21. mars 2018. Her søkes det om tillatelse til mottak, mellomlagring og omlasting av næringsavfall, EE-avfall og jernskrap.

Sammendrag av søknaden fra Bekkeseth AS
Bekkeseth AS søker om tillatelse til mottak, mellomlagring og omlasting av næringsavfall. Det søkes mellomlagring av inntil 50 tonn næringsavfall, samt mottak og mellomlagring av 20 tonn EE-avfall og 50 tonn jernskrap.

Næringsavfallet skal tømmes, mellomlagres og omlastes i en omlastingshall før videre transport. Hallen er ifølge Bekkeseth AS bygget for å kunne omlaste avfall slik at man samler mest mulig avfall i en transport, noe som er mer miljøvennlig. Det oppgis at det ikke vil være noe avrenning fra hallen. Det kan forekomme noe støy tilknyttet tømming av containere inne i hallen. Bekkeseth AS påpeker i denne sammenheng i sine tilleggsopplysninger i brev datert 13. november 2018 at aktiviteten ved anlegget er svært forutsigbar da den vil foregå mellom 07:00 og 17:00, mandag til fredag.

Det vil kunne komme EE-avfall og jernskrap inn til anlegget ved tømming av hyttecontainere. Dette skal sorteres ut og mellomlagres inne i hallen og noe utenfor. Alt skal imidlertid lagres på støpt dekke som sikrer mot forurensning til grunn. Virksomheten opplyser videre at driften ikke skal genere utslipp til verken luft, vann eller grunn.

I «Reguleringsplan for Området Stormogen Industriområde» datert 14. november 1975 er området for det omsøkte tiltaket regulert til industri. Tiltaket har fått dispensasjon fra reguleringsplanen, da omlastningshallen har en høyere mønehøyde enn hva reguleringsbestemmelsene tillater. Nore og Uvdal kommune vedtok dispensasjonen den 27. mars 2017.

Forhåndsvarsel av søknad
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken. 

Søknad med tilhørende dokumenter som danner grunnlag for saken ligger i menyen til høyre. 

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen, innen 1. februar 2019.

Vi ber om at alle henvendelser vedrørende saken merkes med referanse 2018/1043.

Informasjon om saksgangen videre
Etter at eventuelle høringsinnspill har kommet inn til Fylkesmannen i Buskerud, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen deretter vil fatte vedtak i saken.