Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring - Søknad om endring av utslippstillatelse for forbrenningsanlegget på Follum i Ringerike kommune - Vardar Varme AS

Høringsfrist:
1. februar 2019 23.59

Fylkesmannen i Buskerud har 16. november 2018 mottatt søknad fra Vardar Varme AS om endring av gjeldene tillatelse etter forurensningsloven § 11. Vardar Varme AS har søkt om endring av utslippstillatelse for forbrenningsanlegget på Follum i Ringerike kommune.

Publisert 21.12.2018

Bakgrunn
Bakgrunn for søknad om endring av tillatelse er at Vardar Varme AS ikke har fulgt rammekravene i gjeldene tillatelse. I følge egenkontrollrapport for 2017 rapporterte Vardar Varme AS at de hadde overskredet rammekravene, grunnet endring i bruk av brensel til forbrenningsanlegget. Det ble deretter sendt inn søknad, 27. mai 2018 om dispensasjon fra gjeldene tillatelse med utvidet rammekrav. Fylkesmannen i Buskerud fattet vedtak, 18. juli 2018 om midlertidig dispensasjon fra tillatelsen frem til søknad om endring av tillatelse er behandlet.

I søknad 16. oktober 2018 søker Vardar Varme AS Fylkesmannen i Buskerud om endring av følgende punkter:

  • Økt varmeproduksjon fra 40 GWh/år til 175 GWh/år.
  • Økt mengde returtrevirke (RT-flis) til brensel fra 10 000 tonn/år til 70 000 tonn/år.
  • Økt mengde RT-flis til kverning og mellomlagring fra 5 000 tonn/år til 10 000 tonn/år.
  • Midlingstid for TOC, SO2 og HCL fra 12 til 6-8 timers-middel.

Det søkes også om en tilføyelse til tillatelsen:

  • Tillatelse til å lagre inntil 10 000 tonn ferdig kvernet flis og RT-flis.

Forhåndsvarsling av søknad
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.

Søknaden med tilhørende dokumenter som danner grunnlag for saken ligger i menyen til høyre.

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen, innen 1. februar 2018.

Informasjon om saksgang videre
Etter at eventuelle høringsinnspill har kommet inn til Fylkesmannen i Buskerud, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen deretter vil fatte vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.

Høringsfrist:
1. februar 2019 23.59