Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

20.12.2018

Flere sau erstattet som tapt til fredet rovvilt

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 46 søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt i 2018. Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018. Tapstallene er likevel fortsatt lave sammenlignet med tidligere år. 


20.12.2018

Høring av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven for Norefjell renseanlegg

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Krødsherad kommune om utslippstillatelse etter forurensningsloven for nytt Norefjell renseanlegg. Søknaden legges i henhold til forurensningsforskriften § 36-8 ut til offentlig gjennomsyn. Frist for å sende kommentarer til søknaden er satt til 1. februar 2019.

 

 


19.12.2018

Resultater fra næringsmiddelaksjonen 2018 i Buskerud

Fra uke 42 til 46 bidro Fylkesmannen i kontrollaksjonen av næringsmiddelindustrien, herunder fiskeforedlingsindustri, slakterier og kjøttarbeidende industri.

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i aksjonen tilsyn ved Nortura SA avdeling Gol.


17.12.2018

Oppstart for Fylkesmannen i Oslo og Viken

Første januar 2019 er det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Viken et faktum. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland gleder seg.


17.12.2018

Ber Lier justere kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel for Lier kommune for perioden 2017-2028 har vært på høring. Gjenom planen styrer kommunen den lokale areal- og samfunnsutviklingen. det er fremmet flere innsigelser til planen fra statlig hold.


14.12.2018

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene kunngjøres på nav.no den 15 desember


14.12.2018

Verdifulle skogområder vernet som naturreservat

Til sammen 33,6 kvadratkilometer (33 572 dekar) med skog i Buskerud ble vernet som naturreservat av Kongen i statsråd i dag 14. desember. Arealet er fordelt på fem områder i Lier, Modum, Røyken, Hurum og Gol kommuner og er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av privat eid skog og vern av statlig eid skog. Samtidig ble 35 andre områder rundt om i Norge vernet.


13.12.2018

Mat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna - ny retningsline

Den nye retningslina til Helsedirektoratet skal gjere at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke. Betre kosthald vil gje barna betre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.


13.12.2018

Ber om innspill til områder for naturtypekartlegging

Fylkesmannen i Buskerud har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til områder for naturtypekartlegging i 2019. Miljødirektoratet ber nå andre med kunnskap om områdene om innspill, frist 3. januar 2019.


11.12.2018

Får utbedre skiløype i Blåfjell naturreservat

Skiløypene i Blåfjell naturreservat vil kunne utbedres uten at det får for store konsekvenser for det verdifulle naturmangfoldet, er Fylkesmannens vurdering.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier