Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøvernavdelingen

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vi arbeider med å sette nasjonal miljøvernpolitikk ut i livet.

Dette gjør vi bl.a. gjennom uttalelser til kommunale og regionale planer, formidling/opplæring av kommunene, og informasjon gjennom Miljøstatus på nett og i lokalpressen.

Opplæring av kommunene i plan og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven foregår regelmessig. Tilsyn med ulike virksomheter for å minimalisere forurensning, opprydding i forurenset bunn i fjordene våre, og oppfølging av kommunene på klimaområdet er blant våre kjerneoppgaver på forurensningsområdet.

Naturvern, kartlegging av mangfoldet i naturen, bevaring av arealer som er viktige for naturmangfoldet er særlig viktig innen naturforvaltning. Vi arbeider for å ta vare på truede arter og ansvarsarter som laks, blege og villrein.

Vi arbeider også for å redusere effekten av fremmede, skadelige arter. Forvaltning av kystvann og vassdrag er høyt prioritert, og skal skje i tråd med vannforskiften, som gir føringer for vannkvaliteten.

Aktuelt

Miljøverndirektør:
Ingunn Løvdal

Ass. miljøverndirektør:
Thomas C. Kiland-Langeland