Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksavdelingen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruksavdelingen skal arbeide for å gjennomføre den nasjonale landbruks- og matpolitikken i fylket.

Målene for norsk landbruks- og matpolitikk er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Fylkesmannen har ulike oppgaver innen jordbruk, skogbruk, bygdenæringer og arealforvalting:

  • behandle tilskuddssaker og lovsaker
  • være kompetansesenter for kommunene og bidra til at kommunene opprettholder god forvaltningspraksis
  • føre kontroll med tilskuddsforvaltningen i kommunene
  • være en pådriver for nærings- og bygdeutvikling og gi føringer for bruken av bygdeutviklingsmidlene
  • lede diverse strategiarbeid og skape møteplasser mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kommunene, KS og næringsorganisasjonene i landbruket
  • ivareta landbrukspartens interesser i kartsamarbeidet Geovekst
  • ivareta hensynet til jordvern og kulturlandskap i arealforvaltningen