Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Statstilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2013

Frist for å sende inn kravskjema og medlemsoversikt til Fylkesmannen er 20. mars 2013. Frist for å sende inn regnskap og årsrapport er 5. april 2013.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2013

Offentlige midler skal benyttes til hhv. religiøse formål og formål som går inn under virksomheten som livssynssamfunn, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 1 annet ledd. Dette må tydeliggjøres i rapporteringen.

Satsen for beregning av statstilskudd for 2013 er ennå ikke endelig fastsatt. Den vil bli kunngjort på Kulturdepartementets nettsider så snart den foreligger.

Punkt 2 i rundskrivet gir nærmere føringer for søknad om tilskudd, punkt 5 beskriver krav til rapportering.

Kravskjema og den digitale lesbare medlemsoversikten skal sendes Fylkesmannen innen fristen. Fristen kan ikke fravikes.

Rundskriv

Kravskjema, bokmål

Kravskejma, nynorsk