Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Er Agder forberedt på fremtiden?

Høstens møte i Dialogforum stat – næringsliv drøftet utviklingstrekk, trusler og muligheter. Hovedstikkord for samlingen var ordet "endring".

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.11.2015

Møtet ble avholdt i Agder Energis lokaler på Kjøita i Kristiansand, onsdag 11. november. Vert for møtet var Konsernsjef Tom Nysted, som også var første taler ut. 

Konserndirektør Tom NystedNysted snakket om hvilke utviklingstrekk man ser for seg i kraftsektoren. Ny teknologi får følger for både hvordan kraft vil bli produsert, distribuert, analysert og prissatt. Som vi har sett på el-bil-markedet i forskjellen mellom gammel og ny batteriteknologi, vil vi også se liknende teknologisprang i hjemmene våre.

LED-teknologi har allerede senket strømforbruk ved belysning. Høyeffektive batterier á la det vi finner i Tesla-bilene, vil gjøre at vi kan "lagre" strøm, og fordele strømbehovet gjennom døgnet. Høyeffektive lavenergi-hus vil gå med kraftoverskudd, som kan legges ut for salg på markedet og kjøpes av en nabo med et gammeldags hus som forbruker mer kraft enn det produserer. 

Eksempler på tilsvarende teknologisprang finner vi i blant annet tele-sektoren, der vi løpet av ganske få år har gått fra høye tellerskritt via fasttelefoner koplet sammen med kopperledning, til smart-telefoner der man er "online" døgnet rundt via digitale signaler til fastpris. 

Mediabransjen er midt oppe i en revolusjon, der innhold distribuert på papir er på vikende front, mens alle digitale kanaler er på vei opp og frem. Manglende modeller for betalingsløsninger utfordrer hele sektoren.

Og – i følge Nysted – står nå kraftsektoren foran en helt ny virkelighet. 

Statssekretær Kjell-Børge FreibergOlje og energiminister Tord Lien hadde opprinnelig takket ja til å delta, men ble desverre forhindret. I stedet fikk vi besøk av en fersk og opplagt statssekretær Kjell-Børge Freiberg. Han hadde kun et par ukers fartstid i departementet, men holdt et meget interessant innlegg om endringene i kraftbransjen, helt fra da vannkraften la grunnlaget for industrialiseringen av det moderne Norge, til vi nå fremdeles ser at vannkraft har unike egenskaper som verden etterspør. Vi er allerede koplet opp mot kontinentet fra Kristiansand til Danmark, og flere kabler er planlagt.

Øivind Svensen, avdelingsdirektør i NAV, og regionsdirektør i NHO, Siri Mathiesen, tok oss igjennom arbeidsmarkedet på Agder, konjunkturer, og åpnet en seksjon der forsamlingen diskuterte ulike mulighetsområder for næringslivet på Agder i et fremtidsperspektiv. Et interessant tema var bl.a hvordan internett for en del bransjer og miljøer har fjernet behovet for å møte på samme adresse for å jobbe sammen.

Møtet ble avsluttet med kort informasjon fra Fylkesmannen.

Fungerende fylkesmann Knut BergFungerende fylkesmann Knut Berg ga status om sammenslåingsprosessen mellom de to embetene. Fra forsamlingen ble det uttrykt ønske om at Dialogforumet ble opprettholdt også i det nye embetet, noe som nok ble notert av påtroppende fylkesmann Stein A. Ytterdal, som også deltok på møtet.

Prosessveileder for kommunereformen, Jarle Bjørn Hanken, ga deretter status på situasjonen i Agderfylkene.

Dette er Dialogforum mellom statlige etater og næringslivet i Aust-Agder:

For næringslivet og statlige etater i Aust-Agder, er det ønskelig og nødvendig med et mer formalisert samarbeid mellom Statens ulike aktører og næringslivet. Hovedtanken er å fremme aktører i Aust-Agders interesser, arbeide for gavn og beste for fylke og styrke forståelsen av hverandres roller.  Møtene skal ha preg av dialog og informasjon. Møtene er ikke et beslutningsorgan, men et strategisk dialogforum.

Grunnlaget for møtene er et behov for å styrke kontakten og bedre fylkets slagkraft. Det er særlig på 3 felt det er naturlig å fokusere et stat-næringsliv samarbeid:

  1. Bidra til at næringslivet i større grad blir hørt og får snakke med beslutningstakere
  2. Koordinere statens aktører mot bedriftene, og gi anledning til å ta opp spørsmål direkte.
  3. Formidle endringer i statens politikk.

Møtene skal ha en omforent dagsorden – med relevante saker, der det om mulig skal være skriftlige sakspapir. Møte avholdes halvårlig, med en ramme på 3- 4 timer. Det settes av god tid til dialog.

Møtene ledes av fylkesmannen, dagsorden avklares mellom aktørene, men med FM som et mini sekretariat.

Aktuelle deltagere fra Staten er Fylkesmannen, Skatteetaten, Mattilsynet, NAV, UIA, Innovasjon Norge, Arbeidstilsynet, Husbanken, Kystverket og Statens Vegvesen.

Fra næringslivet: NHOs ledelse og sekretariat og representanter fra bedriftene.

Representanter for dialogforumet har personlig møterett.