Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Medaljer og ordener

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


Publisert 06.03.2015

Fortjenstmedaljer til ekteparet Arnardo

Bjørg og Arild Arnardo mottok i dag Kongens fortjenstmedalje på en intim og verdig tilstelning på Hotel Norge i Lillesand.   


Publisert 10.03.2014

To nye riddere av St Olavs Orden i Aust-Agder

Hyggelige og høytydelige overrekkelser til to av fylkets fremste!


Publisert 26.02.2014

To nye riddere i Aust-Agder

H.M. Kongen har utnevnt statsstipendiat Hallvard T. Bjørgum og overlege Svein Svenningsen til Riddere 1. klasse av St. Olavs Orden. 


Publisert 11.03.2013

Kongens fortjenestemedalje til Trygve Bringsverd

Hedret for sin innsats for hoppsporten, samt sitt utrettelige dugnadsarbeid gjennom mange år