Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tidlig innsats – for god start

Prosjektet «Tidlig innsats - for god start» ble initiert av Fylkesmannen i Aust-Agder i 2010. Åmli og Arendal er prosjektkommuner.

 

Tidlig innsats for god start - illustrasjon

Fylkesmann Øystein Djupedal ble overrasket over den omfattende levekårsproblematikken i vårt fylke da han overtok som Fylkesmann i 2009, og han er opptatt av at embetet skal ha fokus på og iverksette tiltak for å bedre levekårene i Aust-Agder. Det har manglet virksomme og samordnede tiltak for å snu utviklingen. Vi scorer høyt på antall uføre, og især unge uføre. Det er omfattende rusmiddelmisbruk og bruk av vanedannende legemidler her, stor fattigdomsproblematikk og dårlig score på både grunnskolepoeng og nasjonale prøver når vi ser på skoleresultater.  For mer informasjon om folkehelse og levekår i Aust-Agder se her. 

Hvordan vi kan komme oss ut av denne bakevja og gjøre noe med de dystre tallene var nøkkelspørsmålet da dette prosjektet ble initiert og planlagt. Bak tallene er det enkeltmennesker og deres liv og livskvalitet det handler om.

Hovedfokus i prosjektet er tidlig innsats rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder. Arendal og Åmli ble invitert med fordi det var ønskelig å prøve ut tiltak i både en stor og liten kommune med særlige levekårsutfordringer.

Barnas levekår og oppvekstmiljø de første årene av livet er helt avgjørende for videre utvikling. Nye forskning viser at omsorgssvikt og traumer i de første leveårene kan gi irreversible skader på hjernen. Omsorgssituasjon og oppvekstmiljø danner grunnlag for læringsutbytte gjennom hele skoletiden, og dermed avgjørende for utdanningsvalg og senere jobbtilknytning, sosial posisjon og helse. Flere studier, både norske og internasjonale, viser at målrettede tiltak i barnehage gir gode resultater både i forhold til skoleferdigheter, og til sosial atferd. Det er nødvendig å se «hele barnet». Det er ikke nok å sette inn hjelpetiltak for læring i skolen, dersom omsorgssituasjonen hjemme er så vanskelig eller uforutsigbar at det ikke er rom for ta til seg kunnskap.

«Tidlig innsats – for god start» skal bistå kommunene med å få oversikt over de lokale utfordringene, etablere et system som sikrer at barn som trenger utviklingsstøtte blir fanget opp og fulgt opp systematisk, og videreutvikle samarbeidet med foreldre/omsorgspersonene. Videre skal prosjektet se på samhandling mellom sykehus og kommunene i forbindelse med svangerskap og fødsel, og samhandling internt i kommunene når barn har behov for oppfølging. Begge kommunene er godt i gang med flere tiltak, og man forsøker å se prosjektet i samarbeid med kommunens andre prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge.

Vi har valgt å satse på Kvello-modellen, som er en tverrfaglig modell hvor målet nettopp er å fange opp og følge opp barn i førskolealder som har behov for ekstra utviklingsstøtte. Dette gjøres ved systematiske observasjoner i barnehagene en gang pr år. Observasjonene gjøres av et tverrfaglig observasjonskorps, og observasjonene danner grunnlag for å vurdere om det er grunn til å sette inn tiltak. Ansatte i barnehagene, barnevernet, PPT, fysioterapitjenesten og helsestasjonene i Arendal og Åmli har fått kompetanseheving om barns utvikling, betydningen av godt samspill med omsorgspersonene og om godt foreldresamarbeid i prosjektperioden. De har også gjort seg nyttige erfaringer med tverrfaglig samhandling i barnehagene.

Åmli kommunen har etablert et tverrfaglig ressursteam som skal bidra til god samhandling internt i kommunen og dermed også mellom kommunen og 2. linjetjenesten.

Arendal kommune har etablert tverrfaglige oppvekstteam knyttet til skolen i hvert av de åtte oppvekstområdene. Det har imidlertid vist seg at disse teamene får svært få henvendelser fra barnehagene og andre aktuelle «meldere» for barn under skolepliktig alder. Det er derfor gjort en omorganisering slik at det nå er et eget oppvekstteam 0-6 år for hele kommunen. Dette teamet er også samlokalisert i nye lokaler i Arendal sentrum. Parallelt med «Kvello-utprøvingen» i 3 av oppvekstområdene er det blitt vedtatt å etablere et tverrfaglig ressursteam knyttet til helsestasjonen. Dette teamet skal, sammen med foreldrene, drøfte barn som barnehagen eller andre mener trenger utviklingsstøtte.

Det er utarbeidet en oversikt over «levekår og helsetilstand» for barn og unge som kommunene kan bruke i sitt utviklingsarbeid og planarbeid for øvrig.

I prosjektets siste fase gjenstår det å sikre at kompetansen som er ervervet blir spredt og at arbeidsmetodene blir en integrert del av kommunens virksomhet. Det er nødvendig å se på de strukturelle forholdene i kommunene for å legge til rette for god samhandling og tidlig innsats. Det er ikke nok å oppdage barna som har det vanskelig tidligere – man må også ha systemer, kompetanse og tiltak for å bedre situasjonen for de det gjelder.

Det er et mål at denne måten å arbeide på blir forankret i kommunens planarbeid til glede for kommende førskolebarn, og at det på sikt vil bidra til å bedre levekårene i Arendal og Åmli.

Det er fra 1. desember 2012 ansatt en dr. grads stipendiat ved Universitetet i Agder som skal følge prosjektet i den siste fasen, og som vil kunne gi feltet nyttige innspill.