Ny forskrift om fiske ved utløp av vassdrag i sjø - høyring

Høyringsfrist:
19. mai 2022 23:59

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har laga forslag til ny forskrift om regulering av fiske ved utløp av vassdrag med laks og sjøaure (munningsfredingssoner) og nedsenking av garn i sjø. Høyringsfrist er 19. mai 2022.

Publisert 21.04.2022

Fredingssoner i sjøen utanfor utløp av vassdrag er viktige for å ivareta lakse- og sjøaurebestander. I munningsområda oppheld laksefisk seg over lengre tid, og kan opptre i stimar i påvente av gode tilhøve for oppvandring i vassdraget, eller for avlusing i brakkvatn. Sjøaure samlar seg for å beite næringsdyr, særleg i smale fjordar, sund og pollar med rike blautbotnsområde.

Fiskereglar i desse områda er viktige for å hindre overbeskatning av sårbare bestandar av laks og sjøaure, samtidig som tilgang til fiske i sjø er viktig for befolkninga.

I tillegg til å verne fiskebestandane mot overbeskatning, ønskjer vi forenkle regelverket slik at det blir lettare å forstå og handheve. Vi foreslår også å samle 4 fylkesvise forskrifter som gjeld regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjø i denne forskrifta, slik at vi står igjen med ei forskrift.

Dette gjeld:

  1. Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og Romsdal
  2. Forskrift om freda sone ved utløp frå kraftstasjon til sjø i Møre og Romsdal
  3. Forskrift om nedsenking av garnreiskap, Møre og Romsdal
  4. Forskrift om freda sone ved Dragsundet og Holmsundet, Skodje og Eide kommunar.

Utkast til ny forskrift og høyringsbrev finn du her:

- Forskrift om regulering av fiske ved utløp av vassdrag med laks og sjøaure i Møre og Romsdal - utkast

- Høyringsbrev SFMR 2022

Dokumenta er sendt til kommunar, fiskeorganiasjonar, naturoppsyn med fleire. Det er likevel høve for alle å kome med innspel.

Høyringsfristen er 19. mai 2022. Send innspel til: sfmrpost@statsforvalteren.no

Kart:

Under finn du kart over gjeldande munningsfredingssoner kommunevis. For anadrome vassdrag utan eigne munningsfredingssoner gjeld ei minstegrense på hundre meter frå utløpet av elva, der alt fiske er forbode i fredingstida for kvart enkelt vassdrag.