Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Rundballer på mark. Foto
Foto: Menno Hoekstra/Statsforvalteren i Innlandet.

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 

Publisert 15.09.2022

Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har nylig endret beredskapsnivået til nivå 2 på fredag 9. september.  Nivå 2 innebærer økt sannsynlighet for konsekvenser av større alvorlighetsgrad og/eller omfang.

DSA sier at ved en atomulykke ved atomanlegg i Ukraina er avstanden så stor at utslippene fortynnes kraftig før det kommer til Norge. Hvis vinden blåser mot Norge kan det føre til at næringsmidler i deler av Norge blir forurenset.  For å sikre trygg mat kan det bli aktuelt å sette inn tiltak for næringsmiddelproduksjon.

Det vil IKKE være nødvendig å ta jod-tabletter og barn og voksne kan oppholde seg utendørs.

Faktaboks på fylkesberedskapsrådets rolle på  regionalt plan. Aktører, samordning og hva vi vil gjøre.

https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap

Næringsmidler som berøres i tidlig fase

Hvis vinden blåser mot Norge, kan norske næringsmidler bli forurenset. Da kan det bli aktuelt å innføre tiltak i matproduksjonen, for eksempel å holde dyr som produserer melk inne og å endre tidspunkt for å høste grønnsaker.

Mat kjøpt i butikk og drikkevann i springen er trygt. Mattilsynet kan gi råd om å unngå mat og drikke som f.eks. frukt og grønnsaker fra egen hage og vann fra cisterne, samt mat som du sanker selv som vilt, ferskvannsfisk, sopp og bær.

På Mattilsynet sine nettsider kan kommuner og befolkning oppdatere seg på tiltak ved radioaktivt nedfall som kan ramme næringsmiddelproduksjon.

Radioaktivitet og atomberedskap | Mattilsynet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren er det regionale leddet for det sentrale kriseutvalget for atomberedskap. Gjennom tilrettelegging og veiledning skal Statsforvalteren medvirke til at regionale og lokale etater har nødvendige planer som del av samordnet atomberedskapsplanverk. I forbindelse med en atomhendelse skal Statsforvalteren sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnende tiltak regionalt og lokalt.  Det ivaretas gjennom Fylkesberedskapsrådet som er atomberedskapsutvalg i Innlandet fylke.

DSA beredskapsnivåer

Nivå 0: Normal drift med rutinemessige hendelser og oppfølgning.

Nivå 1: Lav sannsynlighet for konsekvenser av lav alvorlighetsgrad og mindre omfang.

Nivå 2: På nivå 2 er det økt sannsynlighet for konsekvenser av større alvorlighetsgrad og/eller omfang.

Nivå 3: På nivå 3 er sannsynligheten stor for at hendelsen kan resultere i konsekvenser av et større omfang eller større alvorlighetsgrad.