Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søk om støtte til naturforvaltningstiltak i 2021

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Publisert 04.01.2021

Det skal søkes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Hvilke tiltak du kan søke om støtte for kan du lese om i regjeringens rundskriv om tilskuddsordninger for 2021.

Søknad om støtte til vilttiltak

Søknader som omhandler jaktbare arter sendes Innlandet fylkeskommune. Søknader om ikke jaktbare arter sendes Statsforvalteren i Innlandet.

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.

Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter sendes fylkeskommunen og for ikke-jaktbare arter sendes de til Statsforvalteren. Tiltak innenfor en enkelt kommune skal omsøkes på det kommunale viltfond i berørt kommune.

Tilskudd til trua arter

Det kan søkes om tilskudd til tiltak for arter som i Norsk Rødliste for arter (2015) er klassifisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbare (VU), samt til tiltak for prioriterte arter og tiltak som bidrar til å bevare økologiske funksjonsområder for prioriterte arter. Det kan også gis tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd.

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

Mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til trua naturtyper

Det kan søkes om tilskudd til tiltak i naturtyper som i Norsk Rødliste for naturtyper (2018) er klassifisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbare (VU). I tillegg kan det gis tilskudd til utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kystlynghei, kalklindeskog og kalksjøer).

I tillegg til tiltak i felt, kan det gis tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og til informasjon om naturtypene.

I 2021 vil tiltak i utvalgte naturtyper og trua naturtyper der kunnskapsgrunnlaget er godt bli prioritert. Mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter

Tilskuddet skal medvirke til å sikre eller bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Tiltak som kan få tilskudd er restaurering av leveområder, skjøtsel av leveområder, etablering av leveområder, fjerning av fremmede arter, tilpasset driftsform i jordbruket og informasjonstiltak.

Tiltak som medvirker til etablering eller skjøtsel av areal med forekomst av mange rødlistearter, og tiltak for pollinatorer i naturtyper som er klassifisert som trua i Norsk Rødliste for naturtyper (2018) vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket. Mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

Det kan søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskap som inngår i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap og er prioriterte områder. Tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel og restaurering, bekjempelse av fremmede arter, samt gjerding og tilpasset driftsform i jordbruket.

Det er utviklet et eget sett med kriterier for tildeling av tilskudd. I tillegg til tiltak i felt, kan det gis tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak og informasjonstiltak. Søknader som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan vil bli prioritert. Mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til verdiskapning naturarv

Tilskuddsordningen skal medvirke til at verneverdiene i verneområder og andre verdifulle naturområder blir en del av en bred verdiskapning som har langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. Målgruppe for ordningen er kommuner, regionråd, frivillige organisasjoner, virksomheter, grunneiere, besøkssenter, tilsynsutvalg og verneområdestyrer. Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel
 • Ulike typer informasjon og tiltak for utvikling av besøksforvaltning og av nasjonalparker som merkevare.
 • Naturfaglig kompetanseheving i reiselivsbedrifter
 • Tiltak for å bedre samarbeidet mellom naturforvaltning, næring og lokalsamfunn
 • Ledelse av prosjekter som faller inn under punktene over
 • Tiltak for implementering av merkevare- og kommunikasjonsstrategien for nasjonalparker i regi av nasjonalparkkommuner, nasjonalparklandsbyer og nasjonalparksenter
 • Driftstilskudd til foreningen Noregs nasjonalparkkommunar og Norske parker

Tilskudd blir tildelt søkerer som selv bidrar med minst 50 % egeninnsats (økonomisk eller arbeidsinnsats), med unntak av driftstilskudd til de overnevnte foreningene. Fysiske tiltak som får tilskudd skal være åpne for allmennheten. 
Mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til villreinfjellet som verdiskaper

Tilskuddsordningen skal medvirke til bred verdiskapning knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig rettet inn mot ulike deler av reiselivet. Ordningen skal medvirke til god gjennomføring av de regionale planene for villreinområdene, og til å utvikle og spre kunnskap om villrein og villreinfjellet til ulike målgrupper.

Hvilke tiltak som kan få tilskudd kan du lese mer om i her, i Klima- og miljødepartementets rundskriv for tilskuddsordninger 2021

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter

Tilskuddsordningen skal bidra til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet fra fremmede, skadelige organismer. Målgruppe for ordningen er regionale og nasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppen for ordningen. Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Tiltak for å bekjempe fremmede, skadelige organismer
 • Informasjonstiltak
 • Kartlegging og overvåking av fremmede, skadelige organismer

Ved behandling av søknader om tilskudd blir det lagt særlig vekt på i hvor stor grad søknaden støtter opp under gjeldende nasjonale prioriteringer i arbeidet mot fremmede, skadelige organismer. Det vil også bli lagt vekt på i hvor stor grad tiltaket bidrar til å ta vare på naturmangfoldet. Mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til rovvilttiltak

Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge skader fra rovvilt i husdyrhold og tamreindrift gjennom finansiering av forebyggende tiltak. Videre skal midlene brukes til godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt, medvirke til å dempe konflikter, øke verdiskapningen knyttet til forekomst av rovdyr i lokalsamfunnet og brukes til forsknings- og utredningsoppgaver. I tillegg skal midlene dekke omstillingstiltak i områder med store rovviltskader.

Målgrupper og hvilke tiltak som kan gå tilskudd er nærmere beskrevet her, i Klima- og miljødepartementets rundskriv for 2021.

Tilskudd til kalking

Tilskuddsordningen skal bidra til å redusere negative effekter av su nedbør på naturmangfoldet i vassdrag. Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner, kommuner, interkommunale organer og fiskerettshavere. Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Kjøp av kalk
 • Transport og spredning av kalk
 • Informasjon og veiledning om kalking i vassdrag
 • Reetablering av opprinnelig naturmangfold i kalkede vassdrag

Tilskudd blir gitt til tiltak i områder der tålegrensa for menneskeskapt forsuring er overskredet, og der det kan påvises eller sannsynliggjøres at skade på naturmangfoldet skyldes forsuring. I områder der tålegrensa for menneskeskapt forsuring ikke lenger er overskrevet, men der tidligere forsuring har ført til at det opprinnelige naturmangfoldet er borte, kan det gis tilskudd til reetablering av opprinnelig naturmangfold. Det blir ikke gitt tilskudd til kalking av naturlig sure vassdrag. Søkere som får tilskudd må selv bidra med egen innsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats). Det blir bare gitt tilskudd om fisket i vassdraget åpnes for allmennheten.

Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene finner du her.