Viktig informasjon om regionale miljøtilskudd før våronna

Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak.
Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak. Foto: Karoline Finstad Vold.

Det ble utbetalt 119 millioner kroner etter den første søknadsomgangen med felles Regionalt miljøprogram for Innlandet i 2019. Nå står våronna for døra, og vi vil gi noen signaler og presiseringer om årets søknadsomgang, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen

Publisert 17.04.2020

Søknadsomgangen 2019

Det ble altså utbetalt 119 millioner kroner etter søknadsomgangen i 2019. Du finner en oversikt over de endelige tilskuddssatsene for tiltakene på denne siden. Til tross for det svært ulike utgangspunktet som Hedmark og Oppland hadde i sine tidligere program, traff vi godt med budsjett og satser. Det var selvfølgelig vanskelig å forutsi søknadsomfanget for de ulike tiltakene. Etter føringer fra jordbruksavtalen økte vi satsene noe for «kulturhistoriske områder» (jordbruksareal i seterområdene), tiltak mot avrenning av næringsstoffer og plantevernmidler samt utslipp av klimagasser.

Det som er mest aktuelt nå, er å huske på at en ikke kan brenne halm i vår på arealer der det er utbetalt tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Dersom du mener at du er nødt til å brenne halmen på et areal, må du på forhånd melde fra til kommunen at dette arealet skal trekkes fra søknaden. Du vil da få krav om tilbakebetaling av tilskuddet for dette arealet.

Søknadsomgangen 2020

Midler til regionale miljøtilskudd i det enkelte fylke blir avsatt i jordbruksavtalen, og det blir noen ganger gitt føringer om tiltak som skal prioriteres. Etter at fylket har fått tildelingen fastsetter Fylkesmannen foreløpige satser for de ulike tiltakene i samråd med faglaga.

Nå er det usikkert når vi får en ny jordbruksavtale. Vi regner med at det ikke vil bli store endringer når det gjelder RMP i år, og vi gir nedenfor noen signaler og presiseringer om årets søknadsomgang, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen. Som vanlig vil vi sende en veileder til alle som søkte produksjonstilskudd i 2019 med foreløpige tilskuddssatser og utdyping av forskriften i god tid før søknadsomgangen. I år blir det ikke mulig å søke RMP-tilskudd før 15. september, men søknadsfristen er som i fjor 15. oktober.

Kulturlandskap, kulturminner og biologisk mangfold

For tiltaket soner for pollinerende insekter vil det ikke i 2020 bli satt begrensninger på tilskudd pr. foretak, men det kan komme senere år dersom vi erfarer at noen foretak søker på veldig mye. Ved stort søknadsomfang i forhold til budsjett kan imidlertid endelig tilskuddssats bli redusert noe i forhold til foreløpig tilskuddssats. Tilskuddet er begrenset til soner/striper på minimum 2 meter og blir ikke gitt for hele eller større deler av et skifte.

Tilskudd til slått av slåttemark og slåttemyr gjelder for arealer som er kartfestet som dette i Naturbase (kartlaget «utvalgte naturtyper» i Gårdskart). Tilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer gjelder andre naturtyper som er avhengige av skjøtsel som beite eller slått (se hvilke det gjelder i veilederen for 2019). Også disse må være kartfestet i Naturbase (kartlaget «naturtyper - DN håndbok 13» i Gårdskart), og du må klikke i den grønne kartfiguren for å få opp en faktaboks som viser hvilken naturtype den hører til. I tillegg kommer det nå stadig flere arealer i kartlaget «Naturtyper - NIN», som er den nye metodikken for naturkartlegging. Vi vil i løpet av våren sende ut forslag til mindre justeringer av forskriften, som blant annet vil inkludere skjøtselsbetingede naturtyper kartlagt med denne metoden.

Skjøtsel av kulturhistoriske områder er det tiltaket som tilsvarer tidligere tilskudd til setervoller/jordbruksarealer i seterområder. Vilkårene som gjelder nå er en «mellomløsning» mellom vilkårene i de tidligere fylkene. Det betyr blant annet at en får maksimalt tilskudd for 20 daa pr. seter, eventuelt for dyrkingsfelt, slik det er nærmere beskrevet i forskriften og veilederen. Det er dyrka mark og innmarksbeite som er tilskuddsberettiget.

Avrenning til vann

Fangvekster sådd som underkultur i korn, oljevekster og belgvekster og fangvekster sådd etter høsting av grønnsaker, poteter og rotvekster er effektive tiltak for å redusere avrenningen og næringsstoffer og bedre jordstrukturen når fangveksten er godt etablert om høsten. Dette ønsker vi mer av og har støttet storskalaforsøk med utprøving av fangvekster med midler fra Klima- og miljøprogrammet.

Det er også ønskelig med flere grasdekte kantsoner mot vassdrag på åpenåkerareal og grasdekte vannveier i dråg eller grasstriper på tvers av fallet for å redusere fureerosjon. Med dagens satser er det god økonomi i å anlegge slike grasdekte soner.

Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten

Det vil sannsynligvis bli tatt i bruk nye erosjonsrisikokart som i større grad tar hensyn til dråg i terrenget. Mye av arealet i Innlandet vil komme i lavere erosjonsklasse etter den nye modellen. Dersom det ikke blir gitt spesielle føringer i jordbruksavtalen, vil vi forsøke å opprettholde tilskuddet til ingen jordarbeiding om høsten på dagens nivå totalt sett da det er et viktig tiltak for å redusere avrenningen. Med nye kart vil det imidlertid kunne bli endring i tilskudd for en del areal. Dette vil bli nærmere omtalt i veilederen vi sender ut før søknadsomgangen.  

Utslipp til luft («husdyrgjødseltiltakene»)

For miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel har vi tre tiltak som foretaket kan velge mellom for sine ulike arealer. Du kan søke på alle tre tiltakene, men bare for ett av dem på hvert enkelt areal. Det gis altså bare tilskudd for ett tiltak pr. areal pr. år.  Felles for alle tiltakene er at arealet må høstes etter siste spredning i søknadsåret.

I tillegg kan det gis et ekstra tilskudd for areal der det er gitt tilskudd til de ovennevnte tiltakene og der gjødsla transporteres med slange fra lager til spreder.

Noen presiseringer om tiltakene:

  • Spredning av husdyrgjødsel/biorest om våren eller i vekstsesongen

    Dette gjelder kun bredspredning på etablert eng. Det var en del misforståelser her i 2019. På grunn av at dette er det miljømessig minst effektive av husdyrgjødseltiltakene, er det krav om at foretaket sprer all husdyrgjødsla (altså 100 %!) som foretaket disponerer om våren eller i vekstsesongen. Dersom en må kjøre ut noe etter siste høsting på areal foretaket disponerer, er en følgelig ikke berettiget tilskudd for dette tiltaket.

  • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel/biorest

    Denne ordningen gjelder både åpen åker og eng. Ved spredning på åpenåker må gjødsla moldes ned innen 2 timer.

  • Spredning av husdyrgjødsel/biorest med rask nedmolding

    Denne ordningen gjelder både åpen åker som jordarbeides og eng som skal pløyes om. Gjødsla må moldes ned innen 2 timer.

Tilskudd til miljøavtale

Denne ordningen er en prøveordning for nedbørfeltet til Askjumtjern og nedbørfeltet til Glorudtjern i Gran kommune og nedbørfeltet til Stavsjøen i Ringsaker. Vi ønsker større omfang av dette tiltaket for å få positiv effekt på disse kalksjøene, som har nasjonal naturverdi.