Midler til tiltak for pollinerende insekter

Både hageeiere, kommunegartnere og bønder er opptatt av å ta vare på insektene. I 2019 ble nærmere 60 km blomsterstriper sådd langs åkerkantene i Innlandet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2020

Pollinatorer har en viktig plass i økosystemet, men de gjør også en helt nødvendig jobb for matproduksjonen. En rekke studier nasjonalt og internasjonalt viser nedgang i forekomst og artsmangfold av ville, pollinerende insekter. Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og mer intensivt landbruk er viktige årsaker til tilbakegangen.

Også i Innlandet er dette en utfordring. De tradisjonelle slåtteengene har nesten forsvunnet og andre blomsterrike kantsoner, åkerholmer og veikanter blir sjeldnere eller gror igjen. Når blomstene forsvinner blir også bestanden av humler og bier redusert.

Hva kan du gjøre?

Tilrettelegging for pollinerende insekter kan gjøres på mange ulike arealer. Skjøtsel av naturlige kantsoner utenfor jordbruksarealene vil være et svært godt tiltak der man tar utgangspunkt i de stedegne plantene og legger til rette for dem ved å slippe til mer lys og holde høytvoksende urter og busker nede. Det er mulig å søke midler fra ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til slik skjøtsel.

Gjennom regionalt miljøprogram ble det i tillegg innført en tilskuddsordning i 2019 for tilrettelegging for pollinerende insekter. Mange gardbrukere prøvde ut dette tiltaket. Nærmere 60 km med striper ble sådd i Innlandet. Av disse ble 35 km sådd på Hedmarken, 11 km på Toten og det resterende arealet ble godt spredt utover hele Innlandet. Fylkesmannen er svært godt fornøyd med tilslaget dette første året og ordningen videreføres i 2020:

Det kan gis tilskudd for å så og skjøtte soner med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal.

  • Egen blomsterstripe for pollinerende insekter. Bredde skal være minimum 2 meter. Foreløpig sats kr 10,- pr meter.

eller

  • Blomsterstriper kombinert med grasdekte vannveier og grasstriper i åker og grasdekt kantsone i åker. Stripen må da tilsvare bredden på grasdekt vannvei, grasstripe eller kantsone i åker. Foreløpig sats kr 5,- pr meter i tillegg til tilskuddet for grasdekt kantsone/vannvei.

Det er krav at stripene skal ha pollinatorvennlige blomster gjennom vekstsesongen og at stripene ikke skal være gjødslet eller sprøytet med plantevernmidler. OBS! Det gis ikke areal- og kulturlandskapstilskudd (produksjonstilskudd) til slike soner. Tilskuddet er tenkt å dekke kostnaden ved kjøp av frøblandinger, arbeidet med å så og skjøtte stripene samt tapt avling og produksjonstilskudd. Tilskuddet kan ikke gis for tilsåing av pollinatorvennlige vekster på hele skifter, da intensjonen med ordningen er å gi tilskudd til striper.

Frøblandinger

Både Felleskjøpet og Norgesfor/Strand Unikorn selger frøblandinger som kan sås på dyrket mark. De har ettårige blandinger der alle artene blomster det første året. Stripen jordbearbeides året etter og det sås på nytt. Frøforhandlerne har også frøblandinger der noen arter blomstrer det første året, mens andre arter i blandingen blomstrer i år to og videre. Etablering av flerårige soner er som hovedregel å foretrekke dersom der er mulig utfra tilgang på frøvarer og praktisk skjøtsel. Her finner du en oppsummering av aktuelle frøblandinger.

For de som sådde soner med Insektvenn i fjor, vil det i år sannsynligvis bare være rød- og hvitkløver igjen. Men siden sonen ikke har vært ugrassprøytet, kan det hende det har etablert seg noen nye/andre blomsterarter her. Insektene setter også pris på ugrasblomster. Det er ikke krav om at insektssonene kun skal bestå av sådde arter, så om du har fått blomstrende ugras inn i sonene så er det med på å oppfylle vilkårene til denne ordningen. Det er også mulig å så i ekstra frø i etterkant av etablering, men det forutsetter at frøene får jordkontakt. Du bør enten så med såmaskin eller bruke ugrasharv med såfrøaggregat. Det bør også være såpass glissent at tindene faktisk greier å rispe opp jorda og at de vekstene som allerede står der ikke konkurrerer for mye med de som skal etableres.

Det er viktig å sjekke om og når det blomstrer i sonen sin for å vite om man kan søke på tilskuddet til høsten. Om du anser at kravet om blomster gjennom hele vekstsesongen er oppfylt oppfordrer vi til å ta bilder gjennom sesongen for å kunne vise til dette ved en eventuell kontroll på høsten.