Landbruket i Innlandet legger til rette for pollinerende insekter

Nå tar landbruket miljøansvar og hjelper insektene ved å så striper med pollinatorvennlige blomsterarter i åkeren. Som et av de første fylkene i landet innfører Fylkesmannen i Innlandet tilskudd til dette miljøtiltaket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.04.2019

En rekke studier nasjonalt og internasjonalt viser nedgang i forekomst og artsmangfold av ville, pollinerende insekter. Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og mer intensivt landbruk er viktige årsaker til tilbakegangen.

Også her i Innlandet er dette en utfordring. De tradisjonelle slåtteengene har nesten forsvunnet og andre blomsterrike kantsoner, åkerholmer og veikanter blir sjeldnere eller gror igjen. Når blomstene forsvinner blir også bestanden av humler og bier redusert.

Det er laget en Nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter. Der er det foreslått tiltak som kan bidra til å bedre forholdene for pollinatorer.

Tilskudd til soner for pollinerende insekter

I produksjoner som bær, frukt, kløverfrø, rybs og raps er landbruket avhengig av ville pollinerende insekter. Alle bønder i Innlandet kan nå få støtte til tilrettelegging for insektene gjennom tilskuddsordningen i regionalt miljøprogram (RMP):

Det kan gis tilskudd for å så og skjøtte soner med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal. Sonene må ha pollinatorvennlige blomster gjennom vekstsesongen. Arealet det gis tilskudd for skal ikke være gjødslet eller sprøytet med plantevernmidler.

Tiltaket gjennomføres enten

  • i grasdekte vannveier og grasstriper i åker. Bredden på sona skal tilsvare bredden på grasdekt vannvei eller grasstripe. Tiltaksklasse lav sats, eller

  • ved å etablere en egen sone for pollinerende insekter. Bredden på sona som etableres skal være minimum 2 meter. Tiltaksklasse høy sats. 

Tilskuddet utmåles per meter.

Fylkesmannen i Innlandet jobber med skjøtselsråd og med å finne fram til egnede frøblandinger som finnes i markedet i dag, og som bøndene kan så som striper i åkeren sin. Skjøtselsrådene vil bl.a. være knyttet til bruk av frøblandinger, hvilke arealer som er egnet, ulike skjøtselsmetoder (slått og beite) samt andre tiltak i jordbrukslandskapet som, i kombinasjon med sonene, kan bidra til bedre levekår for de pollinerende insektene (f.eks. seljetrær, kantsoner utenfor jordbruksarealer m.m.).  Her finner du vår temaside om pollinernede insekter med oppdatert informasjon.

Vi vil skaffe til veie lokale frøblandinger av ville blomster

Fylkesmannen har tatt initiativ til innsamling og oppformering av frø til blomsterenger tilpasset ville pollinerende insekter. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Landvik, jobber med dette. Vi håper å kunne starte opp arbeidet med innsamling av frø fra Innlandet i 2019. Dette er også frøblandinger som andre etterspør, blant annet Statens vegvesen, entreprenører og kommuner.

Åpen informasjonskveld om tilrettelegging for pollinerende insekter 

Onsdag 27. mars kl 19 inviterer arbeidsgruppa for Utvalgt kulturlandskap på Helgøya til åpent møte på Bjørkvang om hvordan både hageeiere og bønder kan legge til rette for pollinerende insekter. Her blir det innlegg om «Hvordan biene tenker» og om hva som er typiske arter og gode skjøtselstiltak for tilrettelegging for insekter.