Miljøtiltak i våronn og vekstsesong

Planlegger du å så pollinatorstriper i åkeren din i år? Vær obs på at det i 2021 er satt er begrensning for tilskudd på maks. 5000 meter stripe pr. foretak.
Planlegger du å så pollinatorstriper i åkeren din i år? Vær obs på at det i 2021 er satt er begrensning for tilskudd på maks. 5000 meter stripe pr. foretak. Foto: Karoline Finstad Vold.

Jordbruket skal gjøre sin innsats for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal  bidra til dette.  Her er informasjon om miljøtiltak som må planlegges før våronn og vekstsesong.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.03.2021

Informasjon og veileder med satser for alle tiltak legges ut når jordbruksavtalen er avklart og i god tid før fristen 15. oktober. Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål om aktuelle tiltak.

Pollinatorsoner

Du kan søke tilskudd til soner med pollinatorvennlige vekster på jordbruksareal. De kan sås som reinbestand eller i grassoner (se under). Det finnes frøblandinger for pollinatorsoner.

 • Bredden må være minst 2 meter eller tilsvarende grassonen i kombinasjon.
 • OBS! Begrenset til maks. 5000 meter pr. foretak. Begrenses automatisk i søknadssystemet.
 • Tilskudd pr. løpemeter. Foreløpige satser blir trolig 8 kr/m for reinbestand og 4 kr/m kombinert med grassone.

OBS! Sonen kan ikke sprøytes eller gjødsles og må trekkes ut av søknad om produksjonstilskudd. 

Det var i 2020 noen få uheldige episoder der blomsterstiper sådd langs offentlige veier ble slått ned i forbindelse med kantslått. Du bør derfor unngå å etablere tiltaket langs offentlig vei om det ikke er veldig tydelig hvor åkerkanten begynner. Veikantene slås av vei-eier en til to ganger i sesongen, avhengig av hvor kraftig vegetasjonen er, eller ser ut til å bli. Langs åkre er praksisen at de slår helt frem til der åkeren begynner. Dette som et bidrag mot ugrasspredning fra veikanter og inn på dyrka mark. Om vegetasjonen i veigrøfta ansees å ha eller få kraftigvoksende vegetasjon, så slås den første gang på forsommeren og gjerne før blomstringen har begynt. Vær klar over at blomsterstripene kan bli slått, om du velger å legge tiltaket langs offentlige veier. Det kan være mer hensiktsmessig å legge tiltaket f.eks. omkring åkerholmer, mellom teig-grenser eller parallelt med trerekker eller alléer, fremfor offentlige veier

Se infoside om soner for pollinerende insekter.

Grassoner

Du kan søke tilskudd til grasdekte soner anlagt på dyrka mark for å forebygge erosjon fra åkerareal:

 • Grasdekt kantsone - mot vann og vassdrag, minst 6 meter bredde og anlagt på dyrkamark.
 • Grasdekte vannveier - i dråg, minst 6 meter bredde
 • Grasstriper - på tvers av fallet, minst 2 meter bredde

Tilskudd pr. løpemeter.

Sonen skal slås/pusses/beites. OBS! Sonen kan ikke sprøytes eller gjødsles og må trekkes ut av søknad om produksjonstilskudd.

Fangvekst

Du kan søke tilskudd til fangvekst som underkultur eller ettersådd.  Det skal ikke jordarbeides før såing av fangvekst etter høsting av korn. Merk at fangveksten uansett såtid må være godt etablert før vinteren.

Fangveksttilskudd kan gis sammen med tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Fangvekst kan beites lett om høsten.

Merk at fangvekst etter tidligkultur i grønnsaker og potet er et eget tiltak som søkes separat og der det kan jordarbeides før etablering av fangveksten.

Miljøvennlig husdyrgjødselpredning

Du kan søke tilskudd til tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest:

 • Spredning om våren eller i vekstsesongen på etablert eng

På arealer med etablert eng, all husdyrgjødsel ellers må spres vår/vekstsesong

(ingen høstspredning på foretaket).

 •  Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

Aktuelt for blautmøkk med stripespreder, både åpen åker og eng. Ved nedlegging av husdyrgjødsel/biorest i åpen åker må gjødsla moldes ned innen 2 timer

 •  Rask nedmolding av husdyrgjødsel innen 2 timer

Gjelder alle typer husdyrgjødsel og uavhengig av spredemetode.

 •  Tilførselsslange

Slepeslange som tillegg til tiltakene over.

 • Det gis tilskudd kun for én spredning med ett av de tre første tiltakene pr. skifte.
 • Omsøkt areal skal høstes/beites etter siste spredning i år.
 • Du må notere tiltakene i skiftenoteringer, med dato og mengder spredd.

Ugrasharving og mekanisk ugrasbekjemping

Du kan søke tilskudd til ugrasharving i korn og annet frø til modning. Videre kan det gis tilskudd til mekanisk ugrasbekjemping eller flamming i radkulturer. Det kan ikke benyttes ugrasmidler på arealer som du søker på. Men unntak gjøres for bekjemping av floghavre og hønsehirse samt for nedsviing av oljevekster, åkerbønne og potetris.

Klimarådgiving inn i RMP

Du kan i år søke tilskudd til klimarådgivning.

 • Klimarådgivingen skal omfatte en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket.
 • Det skal utarbeides av tiltaksplan som legges ved søknaden. Det er ikke krav til utførelse av klimatiltakene.
 • Du kan velge mellom gardsbesøk eller grupperådgiving.
 • Norsk landbruksrådgiving og Tine vil stå for rådgiving og kan kontaktes om du ønsker slik rådgiving.
 • Rådgiving og tiltaksplan må være ferdig til søknadsfristen 15. oktober.
 • Satser vil fastsettes når jordbruksavtalen er klar.

Nye erosjonskart også med dråg

Der lagt ut nye kart for erosjonsrisiko for søknad om tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Disse kartene er basert på en nyere modell som tar mer hensyn til blant annet nedbør, jordsmonn og hellingslengder. Det meste av arealet i Innlandet (95 %) er nå beregnet med liten erosjonsrisiko. Det er i tillegg også beregnet arealer som er berørt av dråg av betydning (dråg = forsenkninger der overflatevann samles ved snøsmelting og nedbør).

I all hovedsak vil arealene enten være i liten erosjonsrisiko eller i klasse liten erosjonsrisiko med dråg. Satsene etter nytt tilskuddskart avhenger av tildeling og føringer i jordbruksavtalen. Sjekk dine arealer på Gardskart, bruk kartlag som heter «Tilskuddskart – ingen jordarbeiding om høsten».

Mer info om erosjonsrisikokart kan finnes her hos Nibio.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.