Miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd for jordbruket åpnes 15. september. Fristen er 15. oktober. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg er det innført tilskudd til klimarådgiving.

Publisert 13.09.2021

Her finner du veilederen for beskrivelse og satser for aktuelle RMP-tiltak du kan søke på.

Innlandet har fått tildelt 135,8 mill. kroner til søknadsomgangen 2021. Statsforvalteren har i samråd med faglaga i jordbruket fastsatt foreløpige tilskuddssatser for 2021. Satsene finner du i veilederen. For seterdrift, soner for pollinerende insekter og areal uten jordarbeiding om høsten er det noen viktige justeringer av vilkår og/eller vesentlige endringer i satser. Satsene kan ut fra omfanget av søknader bli justert noe opp eller ned før utbetaling av tilskuddet, som skjer 11. mars 2022. Som grunnlag for fastsetting av satsene ligger føringer i jordbruksavtalen om at noen tiltak bør prioriteres spesielt:

  • Soner for pollinerende insekter
  • Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Tiltak mot avrenning til vann

Avtalen legger også til grunn at fylkene innfører tilskudd til klimarådgiving. For tilskuddet til drift av seter med melkeproduksjon er det viktig å merke seg at minstekravet til periode med melkeproduksjon på setra er redusert fra seks til fire uker. Dette gjelder hele landet og er vedtatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Tilskuddet øker i år fra kr 52 000 til kr 56 000 for å ivareta tradisjonen med setring.

Soner for pollinerende insekter. Det er positivt at oppslutningen om dette nye tiltaket øker, men av budsjettmessige grunner er det for søknadsomgangen 2021 satt en begrensning på 5 000 meter pr. foretak. Satsene videreføres fra 2020 med kr 10 pr. meter for reine blomsterstriper og kr 5 pr. meter der sona er anlagt i kombinasjon med grasdekte soner i eller mot åpen åker.

For tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten er det tatt i bruk nye erosjonsrisikokart for søknadsomgangen 2021. Mange søkere vil oppleve at de har arealer som nå kommer i en lavere erosjonsklasse enn tidligere år. Statsforvalteren har forsøkt å kompensere for dette med en vesentlig økning av tilskuddssatsen i erosjonsklasse 1, som går opp fra kr 67 pr. dekar til kr 90 pr. dekar i prioriterte områder. I tillegg er det innført 30 kroner høyere sats pr. dekar for arealer med dråg (forsenkninger der overflatevann ledes mot vassdrag) i erosjonsklase 1 og 2.

Statsforvalteren har også økt tilskuddet til grasdekte vannveier, grasdekte striper og grasdekte kantsoner fra kr 15 pr. meter til kr 17 pr. meter i prioriterte områder.     

Foreløpig sats for tilskudd til klimarådgiving er satt til kr 6 000 pr. foretak for rådgiving en-til-en og kr 2 000 pr. foretak for grupperådgiving.

For de andre tiltakene er det bare foretatt mindre justeringer av de foreløpige satsene. Søknaden sendes inn via Altinn. Det kan også søkes på papirskjema med vedlagt kartfestede tiltak. Papirskjema finnes på Statsforvalterens hjemmeside eller ved å kontakte kommunen.