Hvordan finne de biologisk verdifulle arealene i RMP?

Foto: Stig Horsberg.

Vi vil publisere et eget temakart viser "biologisk verdifulle arealer" som er berettiget regionale miljøtilskudd før søknadsomgangen 2021. Men før det foreligger kan du finne arealene på kart ved å følge framgangsmåten som er beskrevet i artikkelen.

Publisert 16.07.2021

Det er kartlagt naturtyper siden slutten av 1990-tallet etter to forskjellige metodikker:

 • DN håndbok 13 (Ca. 1999 – ca. 2016)
 • NiN (Natur i Norge) (Ca. 2015 - nå)

For å se alle arealer med skjøtselsavhengige naturtyper som kan være tilskuddsberettiget, kan en følge denne «oppskriften»:

 1. Åpne nettsiden: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
 2. Klikk på «Opne Naturbase kart»
 3. Klikk på «Vis kartlagsliste» (i fanen som heter «Finn frem i kart»)

  Areal kartlagt etter NiN-metodikk

 4. Klikk + ved «Naturtyper – Miljødirektoratets instruks» på listen over kartlag og hak av boksen samme sted
 5. Fjern haken i boksen for «Naturtyper NiN – Dekningskart» (for mer oversiktlig kart)
 6. Velg fanen «Søk og filter» øverst og klikk på «Filter for kartlag»
 7. I menyen «Filter» velger du øverst under Data Source «Naturtyper NiN – Alle» på nedtrekkslisten (ved pila)
 8. Klikk i boksen der det står «Faktaark», velg istedenfor «Hovedøkosystem» og velg «Semi-naturlig mark» til høyre for dette.
 9. Klikk på «Legg til underklausul»
 10. Velg «Minst ett av følgende må være sant» i den grå boksen som da kommer opp
 11. I boksen under velger du «Lokalitetskvalitet» på nedtrekkslisten og i boksen lengst til høyre «svært høy kvalitet»
 12. Klikk på «legg til flere betingelser» og gjør tilsvarende som punkt 11, men velg «høy kvalitet» og «moderat kvalitet» på de to neste radene
 13. Klikk på knappen «Filter» nederst
 14. Nå vises de naturtypene som er avhengige av skjøtsel (beite/slått el.l.) som blå/lilla figurer

  Areal kartlagt etter DN håndbok 13

 15. Klikk + ved «Naturtyper, naturmangfold»
 16. Klikk + «Naturtyper DN-håndbok 13» og hak av boksen samme sted
 17. Ta bort haken i boksen «Naturtyper DN-håndbok 13 – alle»
 18. Hak av boksen «hovednaturtype – kulturlandskap»
 19. Nå vises de naturtypene som er avhengige av skjøtsel (beite/slått el.l.) som oransje figurer

Du skal nå se bare de arealene som er skjøtselsbetingede naturtyper og som kan være tilskuddsberettigede hvis de skjøttes på en måte som bevarer naturverdiene. Det er to viktige unntak:

 • Oransje figurer med stiplet kontur er «lokalt viktige» og ikke tilskuddsberettiget
 • Der blå og oransje figurer overlapper, er det den blå kartfiguren som er tilskuddsberettiget (den er kartlagt seinere og etter mer presis metodikk)

Kontaktpersoner