Halmbrenning og RMP-tilskudd

Vi minner om det ikke kan brennes halm om våren på arealer der du har fått utbetalt tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten for søknadsomgangen 2019.

Publisert 06.04.2020

Dette er nasjonale regler og nytt fra og med søknadsomgangen 2019 i Innlandet, jf. forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark og Oppland § 14.

Om du likevel har brent eller må brenne et areal der det er innvilget RMP-tilskudd, må du tegne inn dette arealet i kart og levere til kommunen så raskt som mulig. Det er viktig å kartfeste arealet og angi arealstørrelse fordi tilskuddet beregnes etter erosjonsklasse. Kommunen vil endre søknaden og sende krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd for dette arealet.

Dersom kommunen avdekker at du har brent på areal kommunen har utbetalt tilskudd for uten å melde fra, må det regnes som at du har gitt feilopplysninger i søknaden din. Kommunen må da vurdere om tilskuddet skal avkortes helt eller delvis utover tilbakebetaling pr. daa for arealet du har brent.