Gardbrukere i Innlandet kan søke tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest

Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak.
Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak. Foto: Karoline Finstad Vold.

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd i jordbruket er den 15. oktober. Gardbrukerne kan blant annet få tilskudd for areal der husdyrgjødsel (inkludert biorest) har blitt spredd på en miljøvennlig måte. Det gir en tredobbel gevinst: Lavere klimagassutslipp, mindre forurensning i elver og vatn og bedre utnytting av næringsstoffene i gjødsla.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2020

Hovedprinsippet er at gjødsla skal tilføres jordbruksarealene i vekstsesongen, slik at plantene kan utnytte næringsstoffene før de blir høstet. Totalt ble det søkt om tilskudd for 342 851 daa med miljøvennlig spredning i 2019, eller 17 % av jordbruksarealet. Ringsaker er Innlandets største jordbrukskommune og har også mest areal med miljøvennlig spredning, nesten 50 000 daa eller 27 % av alt jordbruksareal i kommunen. Tynset er nest størst med ca. 25 000 daa, mens Stange, Tolga og Østre Toten følger deretter med ca. 14 000-16 000 daa miljøvennlig spredning.

Ser vi på prosentandelen av jordbruksarealet der det er spredd med miljøvennlige metoder, ligger Tolga på topp (46 %), fulgt av Tynset, Skjåk, Lom og Alvdal (30-41 %). Nord-Østerdalen, Hedmarken og Nord-Gudbrandsdalen er regionene der miljøvennlig husdyrgjødselspredning prosentvis er mest utbredt. Kommuner med liten andel husdyrbruk kommer naturlig nok langt ned på lista. Men det er også tunge husdyrkommuner/-regioner der en nokså liten andel av husdyrgjødsla blir brukt på denne måten. Dette gjenspeiler nok til dels at tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning ble innført langt tidligere i Hedmark enn i Oppland. Du finner en oversikt med arealtallene for miljøvennlig spredning og jordbruksareal i alle kommunene på denne siden.

Det er tre hovedtyper av tiltak en kan søke om tilskudd til:

 • Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen på etablert eng
  Tilskuddet gjelder hvis 100 % av husdyrgjødsla en har spredd i år, er spredd i vekstsesongen slik at næringsstoffene kan bli tatt opp av planter i vekst. Det er altså viktig at en ikke sprer husdyrgjødsel på noe areal etter at den siste avlingen på arealet er høstet/beitet. Selv et lite kvantum gjødsel som blir spredd seinere på noe av arealet en disponerer, gjør at en ikke kan søke om dette tilskuddet.
 • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
  Tilskuddet gjelder arealer der en sprer husdyrgjødsel med spesialutstyr som fører gjødsla direkte ned på/i bakken, slik at den får minst mulig kontakt med luft og god kontakt med jorda. Tilskuddet gjelder både åker og eng, men ved nedlegging på åpen åker må gjødsla moldes ned innen to timer. Tiltaket må gjennomføres så tidlig i sesongen at det blir en avling som kan høstes eller beites på arealet etter siste spredning.
 • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding
  Dette tilskuddet er aktuelt ved breispredning på åpen åker og ved nyetablering/fornying av eng. Gjødsla må moldes ned innen to timer etter at den er spredd på arealet. Tiltaket må gjennomføres så tidlig i sesongen at det blir en avling som kan høstes eller beites på arealet.

OBS! En kan bare søke om tilskudd til ett av tiltakene på det samme arealet i den samme søknadsomgangen, men en kan søke på forskjellige tiltak på forskjellige arealer. For alle tiltakene er det dessuten krav om at det minimum blir spredd 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. En må dessuten ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd per dekar. Kravet om at 100 % av gjødsla en disponerer må brukes i vekstsesongen, gjelder bare for det første tiltaket (spredning vår/vekstsesong på etablert eng).

Som et tillegg til de tre tiltakene over, kan en søke om et ekstra tilskudd på de samme arealene:

 • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
  Dette tilskuddet kan en få hvis en sprer husdyrgjødsel på en av måtene som er beskrevet over ved hjelp av en tilførselsslange fra gjødsellager/-tank. Da reduserer en kjøring på jordet med tung gjødseltank og får mindre jordpakking. Når jorda blir komprimert av tunge kjøretøy, får en dårlig jordstruktur, større utslipp av lystgass og dårligere vekstforhold.