Utlysing av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet 2022

Kornåker i stubb gir mindre jordtap til vassdragene
Kornåker i stubb gir mindre jordtap til vassdragene

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan nå søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. Søknadsfrist er 15. februar 2022. Tiltak rettet mot klimautfordringer og avrenning fra jordbruksareal er høyt prioritert.

Publisert 18.01.2022

Statsforvalteren Innlandet har fått tildelt 1,35 mill. kroner i 2022 til å støtte tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP).  Programmet dekker de fem kategoriene klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i jordbrukslandskapet og forurensning til vann, jord og luft. Retningslinjene for tilskudd til tiltak til Klima- og miljøprogrammet i Innlandet ligger som lenke på denne siden.

Statsforvalteren i Innlandet vil prioritere tiltak som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets klimautfordringer og klimavennlig driftspraksis høyt. Tiltak for å stimulere til økt oppslutning om regionale miljøtilskudd som retter seg mot erosjon og avrenning vil også bli høyt prioritert.   
 
De fylkesvise midlene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene for jordbruket
  • formidle kunnskap fra forskningen til det praktiske jordbruket og rådgivingsarbeidet
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten
     

Tilskudd til fylkesvise tiltak skal nyttes til prosjekter av lokal eller regional karakter.

Målgruppe er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak slik som:

       Kommuner og fylkeskommune
       Landbruksrådgivingsorganisasjoner
       Fag- og interesseorganisasjoner
       Kompetansebedrifter

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Statsforvalteren har god erfaring med å støtte storskalaforsøk og fagmøter/markdager.  Statsforvalteren ser positivt på samarbeid om informasjonstiltak mellom lokal landbruksforvaltning og rådgivingstjenesten i landbruket. I 2022 vil det være spesielt behov for informasjon om landbrukets klimaplan/klimarådgivning samt om tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten og andre erosjonsdempende tiltak.

Fullstendig retningslinjer (lenke)

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes digitalt gjennom en egen søknadsportal som er tilgjengelig i Altinn. Lenke til søknadsportalen finner du på denne siden.

Organisasjonen/virksomheten du skal sende søknad fra må ha gitt deg rettighet til i å søke i Altinn.  Som kontaktperson må du oppgi mobilnummeret eller e-postadressen din.
 
For å kunne søke, må du være sikker på at følgende 2 punkter er oppfylt:

  1. Du må ha brukertilgang i ID-porten, se denne siden for hjelp til å opprette bruker i ID-porten (dette er den samme personlige brukeren som brukes for andre offentlige tjenester som for eksempel digital postkasse). 
  2. Du må ha riktig rettighet i Altinn for organisasjonen. For å kunne sende inn søknad, må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” eller ha enkeltrettighet til tjenesten «Klima og miljøprogram». Se informasjon om roller og rettigheter i Altinn på denne siden

Dersom du ikke har riktig rettighet i Altinn, må en annen i organisasjonen/virksomheten som har rettighet til det, sende søknaden eller tildele slik rettighet til deg. Det kan f.eks. være den som er oppført som kontaktperson i Enhetsregisteret.  

Registrere kontonummer for utbetaling av prosjektmidler

Før du kan levere inn søknad, må du registrere riktig kontonummer. Det er dette kontonummeret som eventuelle midler fra Klima- og miljøprogrammet utbetales til. For å sjekke kontonummeret og eventuelt endre det, må du benytte denne tjenesten i Altinn.

Beregning og utbetaling av tilskudd

Normalt kreves det en egenandel eller finansiering fra andre kilder på minst 25-30 % av tiltakets totalkostnad. For større flerårige prosjekter må en normalt søke tilskudd for ett år om gangen.

Tilskuddet utbetales på grunnlag av innsendt rapport og regnskap når tiltaket er gjennomført. Skjema for digital utbetalingsanmodning og rapportskjema ligger på Statsforvalterens hjemmeside. For større prosjekter kan det foretas delutbetaling.

Muligheter for å klage
Vedtak fattet av Statsforvalteren kan påklages.


 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.