Standpunktvurdering våren 2021 i grunnopplæringa

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Våren er her, og det nærmer seg standpunktvurdering i grunnopplæringen!
Vurderingsforskiften er revidert, og Utdanningsdirektoratet har publisert veiledning.

Publisert 30.04.2021

Fastsettelse av standpunktkarakter i grunnskolen våren 2021 skal følge forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og forskrift til friskolelovens kapittel 3. Kapitlene er revidert og var gjeldene fra 01.08.2020. I revisjonen av forskriftene ble flere av bestemmelsene forenklet, tydeliggjort og slått sammen. § 3-15 i forskriftene har noen nye begreper, men er ikke ment å være en realitetsendring for hvordan standpunktkarakterer skal fastsettes ut fra forskriftene. Det betyr at § 3-15 om standpunktvurdering fortsatt skal forstås i lys av § 3-3. I § 3-3 er det fastsatt at grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen i faget.

Standpunktvurdering

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen. Standpunktkarakter kan settes så nært opp til avslutningen av opplæringen som mulig. Dette for å sikre best mulig vurderingsgrunnlag for elevene.

Les mer om standpunktvurdering på Utdanningsdirektoratet.no her

Midlertidig endring i vurderingsforskriften

På grunn av koronasituasjonen har regjeringen åpnet for at skoler kan gjøre tilpasninger i fag og timefordelingen i midlertidig forskrift. Kunnskapsdepartementet har fastsett at det dette skoleåret kan gjøres tilpasninger i fag- og timefordelingen dersom visse vilkår er oppfylt. I enkelte tilfeller kan det også gjøres avvik fra kompetansemål. Dette må vurderes lokalt av skoleeier, og det må legges stor vekt på elevenes beste i vurderingen av hvilke tilpasninger som blir gjort.2

Les Midlertidig forskrift her
Les Tolkingsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet her

Informasjonen om standpunktvurdering for 2021 er sendt ut til kommuner, friskoler og Innlandet fylkeskommune