Skolemiljøtilsyn avdekket flere regelverksbrudd

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Her kan du lese om Statsforvalterens tilsyn etter opplæringsloven kapittel 9 A, som gjelder skolens aktivitetsplikt og elevenes skolemiljø.

Publisert 27.01.2021

Skolemiljøtilsyn avdekket flere regelverksbrudd – flere tilsyn skal gjennomføres i 2021

2020 var et annerledes år på mange måter. Ikke bare var det siste året vi het Fylkesmannen i Innlandet, det ble også et år preget av korona-virus og en ny arbeidshverdag for både oss og skolene i Innlandet.

Hjemmekontor, digitale kommunikasjonsverktøy og mye usikkerhet er noe av det som har preget det siste snaue året. Da Norge ble stengt ned i mars 2020 ble alle tilsyn på utdanningsfeltet satt på vent. Etter hvert som situasjonen utviklet seg og dro ut i tid, ble flere av de meldte tilsynene også avlyst. Det ble tidlig signalisert fra Utdanningsdirektoratet at skolemiljø er et viktig tema som Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) skulle prioritere høyt. Det ble derfor gjennomført tilsyn ved fem skoler i fire kommuner høsten 2020. Tidligere har disse tilsynene skjedd stedlig, nå ble alle gjennomført heldigitalt. Dette ble en ny erfaring for tilsynsteamene, men vi opplevde stor velvilje fra skolene. Arbeidet har nå ført frem til fem endelige rapporter, alle med pålegg om retting av regelverksbrudd.

Tilsynet ved skolene har gått ut på å kontrollere om kommunen følger regelverket i opplæringsloven med forskrifter, i dette tilfellet opplæringsloven kapittel 9 A som gjelder skolens aktivitetsplikt og elevenes skolemiljø. For å kontrollere dette har vi undersøkt praksis ved de fem utvalgte skolene. Kommunene og skolene er valgt ut som tilsynsobjekt gjennom en risikovurdering. Denne risikovurderingen bygger på informasjon Statsforvalteren har fra ulike kilder, men det kan blant annet være funn i klagesaker, håndhevingssaker, henvendelser fra foreldre, elever og andre, informasjon fra media og funn i gjennomførte undersøkelser som eksempelvis Elevundersøkelsen.

Disse skolene og kommunene hadde skolemiljøtilsyn høsten 2020:

Kongsvinger kommune – Austmarka barne- og ungdomsskole

Kongsvinger kommune – Langeland skole

Åmot kommune – Åmot ungdomsskole

Vågå kommune – Lalm skule

Stange kommune – Hoberg skole

Tilsynsaktiviteten opprettholdes i 2021

Koronapandemien har satt sitt preg også på oppstarten av et nytt år. Statsforvalteren skal likevel så langt det er mulig utøve sitt tilsynsansvar. På utdanningsområdet betyr det helt konkret at det skal gjennomføres tilsyn med fem skoler i fem kommuner våren 2021. Tema for tilsynet og tilsynsmetodikken er som høsten 2020.

Disse kommunene og skolene får våren 2021 tilsyn av Statsforvalteren med tema skolemiljø:

Lillehammer kommune – Smestad ungdomsskole

Gausdal kommune – Fjerdum skole

Stange kommune – Tangen skole

Sør-Odal kommune – Glommasvingen skole

Nordre Land kommune – Dokka ungdomsskole