Resultatet av vinterens skolemiljøtilsyn

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i tre kommuner i første del av 2021. Tema for tilsynene har vært skolenes arbeider med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.04.2021

I alle tre tilsynene ble det avdekket regelverksbrudd. Endelige tilsynsrapporter er nå klare. Skolene var valgt ut på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne analysen tilsa at de tre kommunene hadde en forhøyet risiko for regelverksbrudd. Statsforvalteren har ført tilsynene på tilsvarende måte som vi gjorde høsten 2020, se tidligere publisert nyhetssak her.

For å vurdere regelverksetterlevelsen har Statsforvalteren kontrollert totalt 16 utvalgte områder. Vi har sett på hvordan skolen gjennomfører aktivitetsplikten de er lovpålagt for å sikre at elever har det trygt og godt på skolen. 

Tangen skole i Stange kommune kom ut med 6 regelverksbrudd (av totalt 16 kontrollerte områder). De har lagt frem en praksis som Statsforvalteren vurderer at delvis var i samsvar med kravene i loven. Regelverksbruddene var i stor grad knyttet til manglende systemer og fremgangsmåter for hvordan de ansatte skal dokumentere sitt arbeid med aktivitetsplikten.

Ved Fjerdum skole i Gausdal kommune konkluderte vi med 11 regelverksbrudd (av totalt 16 kontrollerte områder). Statsforvalteren vurderte her at det var mangler i systemer og felles fremgangsmåter for hvordan skolen sikrer at de ansatte er kjent med innholdet i de pliktene de har og hvordan de skal utøve dem. Det ble også funnet mangler i systemer og felles fremgangsmåter for hvordan plikten til å dokumentere skolens arbeid skal ivaretas.

Funnene ved Smestad ungdomsskole i Lillehammer kommune ga utslag i 9 regelverksbrudd (av totalt 16 kontrollerte områder). Statsforvalteren vurderte også her at det var mangler i systemer og felles fremgangsmåter for hvordan skolen sikrer at de ansatte er kjent med innholdet i de pliktene de har og hvordan de skal utøve dem. Det ble også funnet mangler i systemer og felles fremgangsmåter for hvordan plikten til å dokumentere skolens arbeid skal ivaretas.

De tre kommunene har nå fått vedtak med pålegg om retting av de avdekte regelverksbruddene. Statsforvalteren vil følge opp at regelverksbruddene rettes innen de gitte frister.  

De endelige tilsynsrapportene kan leses under Dokumenter.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.