Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fjernar vestamerikansk hemlokk i Langeskogen

I tida fram mot årsskiftet blir det hogd vestamerikansk hemlokk i Langeskogen ovanfor Fjøsanger gård. Arbeidet er ein del av Fylkesmannen sitt arbeid mot innførte, skadelege artar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.11.2017

Hemlokk i skogbruket

Vestamerikansk hemlokk har blitt planta som dyrkingstreslag i Noreg sidan 1870-talet. På 1920- og 30-talet vart treslaget vurdert som eit interessant alternativ for kystskogbruket, først og fremst som råstoff for papirindustrien. Fram mot 1950- og 60-talet vart hemlokk planta i forsøksskogar og spreidd i kulturfelt fleire stader, særleg på Vestlandet, og med eit tyngdepunkt i midtre strok av Hordaland. Ein kombinasjon av treslaget sine eigenskapar, låge prisar og lite volum gjorde at treslaget aldri vart ein kommersiell suksess, og det blir ikkje lenger planta i skogkultur. I dag blir hemlokk vurdert som eit uønskt treslag i skogbruket, mellom anna fordi den skapar problem for forynging av norsk gran. Hemlokk har òg blitt nytta som prydtre i hagar, parkar og som hekkplante.

Hemlokk som problemart

Vestamerikansk hemlokk er oppført på Artsdatabanken si svarteliste over innførte, skadelege artar som ein art med svært høg risiko. Treslaget er svært spreiings- og konkurransedyktig, og har potensiale til å endre naturmiljøet - òg på landskapsnivå. Fleire stader dannar hemlokk tett skog og skuggar ut all annan vegetasjon. Hemlokk viser sterk forynging og spreiing i Hordaland, særleg i Bergensområdet, og trugar det stadeigne artsmangfaldet.

Sjølv om vi ikkje veit det sikkert, kan arten på lengre sikt kome til å dominere store delar av skoglandskapet vårt. Langeskogen er eit av dei områda der hemlokk er i sterk spreiing, og her trugar den både eldre furuskog og Fjøsanger landskapsvernområde. Området er difor eitt av områda der Fylkesmannen ønskjer å fjerne arten for å sikre naturverdiane for framtida. Målet er å utrydde hemlokk frå Langeskogen.

Hogsten blir gjennomført i haust

Hogsten blir utført av Haugsvik Skog AS på oppdrag frå Fylkesmannen. Forventa oppstart på arbeidet er slutten av oktober eller tidleg i november. Hogsten vil halde fram i om lag to månader, og vere fullført rundt nyttår.