Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samling med tema einslege mindreårige flyktningar og asylsøkjarar

Dato:
17. mars 2017 10:00 - 14:00
Stad:
Statens hus, Bergen
Arrangør:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Tilsette i kommunar, tilsette på mottak for einslige mindreårige flyktningar og asylsøkjarar, representantar og andre

Fylkesmannen inviterer til ei samling der hovudtema er utdanning og psykisk helse for einslege mindreårige som har fått avgrensa opphald i Noreg.

Publisert 02.02.2017

Korleis blir læring og psykisk helse påverka når ein er usikker på framtida si, og korleis kan ei utdanning tilpassast desse ungdommane? Dette er tema som vil bli drøfta på samlinga. Målgruppa er tilsette i ulike kommunale tenester, på mottak og dei som på ulike områder arbeider med denne gruppa.

Presentasjonane frå samlinga finn du i høgremargen.

Dato:
17. mars 2017 10:00 - 14:00
Stad:
Statens hus, Bergen
Arrangør:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Tilsette i kommunar, tilsette på mottak for einslige mindreårige flyktningar og asylsøkjarar, representantar og andre