Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppstartsvarsel for Rogberget naturreservat

Varsel om oppstart av verneprosess for å etablere Rogberget naturreservat.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.12.2017

Fylkesmannen har mottatt et tilbud om frivillig vern av skog på et ca. 315 dekar stort område ved Rogberget i Åsnes kommune. Området består av det småkuperte toppområdet til Rogberget med ei bratt sørvestvendt liside. Her finnes det gammel gran- og furuskog med innslag av lauvtrær, som for eksempel selje, osp og rogn, som er viktige leveområder for en rekke sjeldne og truede arter. 

I løpet av vinteren 2018 vil det bli utarbeidet et konkret verneforslag som blir sendt berørte parter til uttalelse og blir lagt ut til offentlig ettersyn. I et eventuelt reservat vil hogst og byggevirksomhet bli forbudt, mens sykling og ridning på eksisterende sti, jakt, fangst og fiske, beiting, bålbrenning og alminnelig ferdsel vil være tillatt. 

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, bes disse sendt til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar eller til e-post fmhepost@fylkesmannen.no innen 1. februar 2018.

Kontaktpersoner

Dokumenter