Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturreservater og andre mindre verneområder

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for de fleste naturreservatene i Hedmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2012

Naturreservater og andre mindre verneområder som ligger i direkte tilknytning til nasjonalparker blir med noen unntak forvaltet av det aktuelle nasjonalparkstyret (se under "Verneområder" og "Nasjonalparker og landskapsvernområder" i venstre menykolonne).

Naturmangfoldloven av 2009 gir mulighet for å opprette blant annet naturreservater og landskapsvernområder, som er de vanligste verneformene for mindre verneområder.

Naturreservater er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, og som representerer en bestemt type natur, eller på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold. Også områder som utgjør en spesiell geologisk forekomst eller har særskilt naturvitenskapelig verdi kan vernes som naturreservater.

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller områder som er identitetsskapende.

Fylkesmannen i Hedmark har gjennomført vern av naturreservater gjennom blant annet tematiske verneplaner:

Tematiske verneplaner i Hedmark
Verneplan År
Verneplan for våtmark  1981
Verneplan for fossiler  1988
Verneplan for kvartærgeologiske områder  1989
Verneplan for barskog I  1993
Verneplan for edelløvskog  2000
Verneplan for myr  2001
Verneplan for barskog II 2002

Her finner du en kronologisk oversikt over alle verneområder og vernede objekter i Hedmark.

De senere årene har vern av nye områder dreid seg om skog og bekkekløfter som er blitt vernet som naturreservater gjennom frivillig vern. Frivillig vern av skog innebærer at skogeiere tilbyr staten vern av sin skog. Miljøvernmyndighetene sørger for at det blir gjennomført naturfaglige registreringer for å kartlegge even­tuelle verneverdier og vurderer om de tilbudte områdene er av nasjonal eller regional verneinteresse. Dersom områdene er aktuelle for vern, gjennomføres det forhandlinger med grunn­eierne om avgrensning av et eventuelt verneområde, om forskrifter som skal gjelde for dette og om økonomisk erstatning for et eventuelt vern. Dersom grunneierne og staten kommer fram til en avtale om dette, vil et verneforslag for området gjennomgå vanlig saksbehandling i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. 

I Naturbase finner du oversikt over alle verneområder i Hedmark. Her kan du også finne faktaark med mer informasjon om de enkelte verneområdene.