Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Synkende tap til rovvilt i Hedmark

177 sauebrukere har søkt om erstatning for tapt til rovvilt i Hedmark etter beitesesongen 2017. Den positive trenden med synkende tap til rovvilt ser ut til å fortsette. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2017

Fylkesmannen er i gang med å behandle innkomne søknader om erstatning for tap til rovvilt. 177 brukere har søkt om erstatning, og de søker erstatning for til sammen 4146 dyr. Dette er det laveste antallet dyr som søkes erstattet som tapt til rovvilt siden 1993. Nedgangen kommer selv om antallet beitedyr i utmark i mesteparten av Hedmark har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

antall søknader om erstatning for tap til rovvilt

 

utvikling rovvilttap

Selv om utviklingen er gledelig tapes det fortsatt for mange dyr på beite i Hedmark. Det er fortsatt behov for at beitenæringen og Fylkesmannen fortsetter å jobbe målrettet med skadeforebyggende tiltak.

Fordelt på antatt skadegjører er det fortsatt jerven som er den største skadegjøreren i Hedmark, med 2144 dyr søkt erstattet som tapt til jerv. 735 dyr er søkt erstattet som tapt til ulv, 562 tapt til kongeørn, 517 til bjørn og 176 til gaupe.

omsøkt tap til rovvilt - fordelt på skadegjører