Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatningsoppgjør for sau tatt av fredet rovvilt i 2016

Fylkesmannen har ferdigstilt behandlingen av søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2016. De endelige tallene viser at tapene i 2016 var blant de laveste siste 20 år, men litt høyere enn i 2015. 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2016

Generelt om tapene i 2016

Tall fra søknader om produksjonstilskudd viser at 563 brukere hatt sau på utmarksbeite i Hedmark i hele eller deler av sesongen 2016. Fylkesmannen har mottatt 187 søknader om erstatning med krav om erstatning av til sammen 4919 sauer. Det er utbetalt erstatning for totalt 3053 sauer, med et samlet beløp på kr 8 284 505. Tabellen nedenfor gir en kommunevis oversikt over erstatningsoppgjøret. 

 Erstatning sau drept av fredet rovvilt 2016 - kommuneoversikt

For fylket som helhet er erstatningskravene lave, men enkelte beitelag og -brukere har hatt store tap til fredet rovvilt. Særlig gjelder dette Sølendalen Havnelag i Rendalen kommune. Tapene det enkelte år påvirkes i stor grad av antall streifdyr av ulv og bjørn inn i prioriterte beiteområder, og hvorvidt man i slike tilfeller lykkes med skadefelling. I tillegg ser man at i beiteområder hvor det i løpet av vinteren har vært jerveyngling kan bli store tap hvis man ikke lykkes med uttak i forkant av sesongen.

For å bidra til å redusere tapene av sau til fredet rovvilt, er det gjennomført ulike tilpasninger i saueholdet og i enkelte områder er utnyttelsen av utmarksressursene mindre enn tidligere. Innenfor prioriterte rovviltområder er det per i dag nesten ikke sau på utmarksbeite, og derfor blir det nesten ikke tap her. I tillegg brukes det store ressurser på forebyggende tiltak gjennom beitesesongen som f.eks. tidlig sanking og flytting. Dette har også bidratt til å redusere tapene til fredet rovvilt.  Mer om utviklingen i sauetall nedenfor.

Erstatning

Erstatningskravene har de siste årene vist en nedadgående trend. For 2016 er det en liten økning, men tapene er likevel like lave som tidlig på 1990-tallet, jf. fig. 1. 

 Oversikt over krav og erstatning for sau drept av fredet rovvilt i Hedmark 1980-2016

Statens naturoppsyn dokumenterte 412 kadaver som drept av fredet rovvilt av 704 undersøkte kadaver i 2016. 

Utvikling i sauetall

Utviklingen i sauetallet har i en lang periode vist en nedadgående trend, men med store variasjoner internt i fylket. Det synes nå som om sauetallet i fylket som helhet har stabilisert seg eller øker noe. Totalt var det registrert 130 700 sauer i 2016 (126 222 i 2015). Av disse gikk 114 357 sauer på utmarksbeite hele eller deler av sesongen (111 186 i 2015). Tallene er hentet fra søknad om produksjonstilskudd.