Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatningsoppgjør for sau tatt av fredet rovvilt i 2015

Fylkesmannen har ferdigstilt behandlingen av søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2015. De endelige tallene viser en nedgang i antall søknader på 25 % sammenlignet med 2014.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.12.2015

Generelt om tapene i 2015

Tall fra søknader om produksjonstilskudd viser at 556 brukere hatt sau på utmarksbeite i Hedmark i hele eller deler av sesongen 2015. Fylkesmannen har mottatt 179 søknader om erstatning. Av disse ble en avvist på grunn av at den kom inn for sent. De øvrige er behandlet, og disse hadde et samlet krav på 4438 sauer. Det er utbetalt erstatning for totalt 2329 sauer, med et samlet beløp på kr 5 783 935.  Dette er betydelig mindre enn tidligere år. Tabellen nedenfor gir en kommunevis oversikt over erstatningsoppgjøret.

 

For fylket som helhet har det vært en betydelig nedgang i erstatningskravet, selv om enkelte beitelag og -brukere også i år har hatt store tap til fredet rovvilt. Tapene det enkelte år påvirkes i stor grad av antall streifdyr av ulv og bjørn inn i prioriterte beiteområder, og hvorvidt man i slike tilfeller lykkes med skadefelling. I tillegg ser man at i beiteområder hvor det i løpet av vinteren har vært jerveyngling kan bli store tap hvis man ikke lykkes med uttak i forkant av sesongen.

For å bidra til å redusere tapene av sau til fredet rovvilt, er det gjennomført ulike tilpasninger i saueholdet og i enkelte områder er utnyttelsen av utmarksressursene mindre enn tidligere. Innenfor prioriterte rovviltområder er det per i dag nesten ikke sau på utmarksbeite, og derfor blir det nesten ikke tap her. I tillegg brukes det store ressurser på forebyggende tiltak gjennom beitesesongen som f.eks. tidlig sanking og flytting. Dette har også bidratt til å redusere tapene til fredet rovvilt.  Mer om utviklingen i sauetall nedenfor.

Erstatning

Erstatningskravene har de siste årene vist en nedadgående trend, og nedgangen fortsetter i 2015, jf. fig. 1. Ikke siden begynnelsen på 1990-tallet har erstatningskravet vært så lavt.

Statens naturoppsyn dokumenterte 290 kadaver som drept av fredet rovvilt av 513 undersøkte kadaver i 2015. Det er et krav i erstatningsforskriften at det skal være mer enn 50 % sannsynlighet for at rovvilt er årsaken til at husdyr er drept eller forsvunnet for at det kan gis erstatning. 35 søkere fikk i år erstattet hele sitt krav etter fratrekk av normaltap.

Utvikling i sauetall

Utviklingen i sauetallet har i en lang periode vist en nedadgående trend, men med store variasjoner internt i fylket. Det synes nå som om sauetallet i fylket som helhet har stabilisert seg, jf. fig 3 som viser utviklingen i antall sau totalt i Hedmark. Totalt var det registrert 126 222 sauer i 2015. Av disse gikk 111 186 sauer på utmarksbeite hele eller deler av sesongen (tall fra søknad om produksjonstilskudd).

Selv om utviklingen for fylket som helhet er positiv har enkelte kommuner opplevd en
sterk tilbakegang i sauetall de siste 15 årene, og i enkelte kommuner langs
grensa til Sverige er sauenæringen nesten helt borte, jf. fig. 3.

For mer informasjon om utviklingen i jordbruket i Hedmark, gå inn på Fylkesmannens
nettside under «Jordbruksstatistikk for Hedmark».