Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatningsoppgjør for sau tapt til fredet rovvilt i 2017

Fylkesmannen har ferdigstilt behandlingen av søknader om erstatning for tap til fredet rovvilt 2017. De endelige tallene viser at tapene er blant de laveste siste 20 år. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.01.2018

Generelt om tapene i 2017

Fra søknad om produksjonstilskudd sommeren 2017 fremgår det at 544 brukere slapp sau på utmarksbeite i Hedmark. Fylkesmannen har mottatt 177 søknader om erstatning for tap til rovilt, med krav om erstatning av til sammen 4705 dyr. Det er utbetalt erstatning for 2764 dyr, med et samlet erstatningsbeløp på kr. 7 253 692. Tabellen nedenfor gir en kommunevis oversikt over erstatningsoppgjøret. 

 

For fylket som helhet er erstatningskravene relativt lave, men i enkelte beiteområder har det også i år vært store tap til rovvilt. Blant de mest utsatte områdene i år er deler av Ringsaker (bjørneskader), østre deler av Tynset (hovedsaklig bjørneskader), og grenseområdene mellom Rendalen og Tolga (hovedsaklig ulv). Tapene det enkelte år påvirkes i stor grad av antall streifdyr av ulv og bjørn inn i prioriterte beiteområder, og hvorvidt man i slike tilfeller lykkes med skadefelling.

For å bidra til å redusere tapene til rovvilt, er det gjennomført ulike tilpasninger i saueholdet, og i enkelte områder er utnyttelsen av utmarksbeitet mindre enn tidligere. Innenfor prioriterte rovviltområder slippes det lite sau på utmarksbeite. Her brukes det store ressurser på forebyggende tiltak som hjemmebeite, tidlig sanking og flytting av besetninger til andre beiteområder. Dette har bidratt til å redusere tapene til fredet rovvilt. Klikk her for å se oversikt som viser de tapte dyrene fordelt på antatt skadegjører.

Utvikling over år

Den klare trenden med nedgang i tapene til rovvilt kan ikke forklares med endringer i antall sau (ca 112 000 på utmarksbeite i 2017, ca 114 000 i 2016 og ca 111 000 i 2015). Selv om antallet sau i fylket som helhet er relativt stabilt, er det en del variasjon internt i fylket. Tallene er hentet fra søknad om produksjonstilskudd.