Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 07.12.2018

NiN-kartlegging utenfor verneområder i 2019

Miljødirektoratet ønsker innspill fra deg på Fylkesmennenes forslag til områder som skal NiN-kartlegges i 2019.


Publisert 06.11.2018

Fylkesmannen fjerner båter fra Gjesåssjøen

I løpet av november vil båter bli fjernet fra Gjesåssjøen naturreservat i Åsnes kommune.


Publisert 30.10.2018

Hvem kapper ned trær i Åkersvika naturreservat?

Fylkesmannen anmelder ulovlig felte trær i Åkersvika naturreservat.


Publisert 29.10.2018

Barmarkskjøring i myr

Det er ikke greit å lage kjørespor i myr, og det er definitivt ikke greit å lage kjørespor i myr i verneområder.


Publisert 04.07.2018

Bli med på feiringen av Gutulia nasjonalpark 50 år

Gutulia nasjonalpark er en av de eldste nasjonalparkene i Norge. I år skal den markere 50-års jubileum med besøk av blant annet klima- og miljøministeren.


Publisert 10.01.2018

Tilskudd til tiltak for pollinerende insekter

Miljødirektoratet har etablert en egen tilskuddsordning for å gjøre tiltak som legger til rette for ville, pollinerende insekter. Søknadsfristen er 1. mars.


Publisert 03.01.2018

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning

Det er nå mulig å søke om tilskudd til en rekke ulike naturforvaltningstiltak.


Publisert 20.11.2017

Atnsjømyrene har blitt restaurert!

Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med Statens naturoppsyn tettet igjen grøftene som gikk gjennom myra i Atnsjømyrene naturreservat i Folldal. Prosjektet er en del av satsningen på restaurering av myr i Hedmark.


Publisert 09.06.2017

Søk om tilskudd til kartlegging av svartkurle

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer til å søke om midler til kartlegging av svartkurle i 2017.


Publisert 30.05.2017

Naturtypekartlegging i Ringsaker og Hamar

Naturtypekartlegging 2017 på oppdrag for Miljødirektoratet