Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2022

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer

Innenfor fagområdet motorferdsel er det kommet flere nye bestemmelser og endringer de senere årene. Samtidig vil bestemmelser i naturmangfoldloven også være aktuelle ved behandlingen av saker etter motorferdselloverket.

På motorferdselområdet er det kommet en rekke endringer i lovverk eller føringer siden 2009. Opplistingen nedenfor viser noen av de mest aktuelle endringene:

  • Om ny naturmangfold og betydningen for vedtak etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag (rundskriv T-6/09)
  • Adgang til å benytte motorkjøretøy på vinterføre til transport i forbindelse med kommunalt organiserte akutt-tiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane (rundskriv T-6/09)
  • Adgang til gruppeturer på snødekt mark etter særskilt tillatelse (rundskriv T-6/09)
  • Utvidet adgang til å bruke motorkjøretøy i forbindelse med utmarksnæring (rundskriv T-6/09)
  • Obligatorisk opplæring på snøscooter (forskriftens §3 ny bokstav h).
  • Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel (gjelder bl.a. kjørehastighet, bruk av lys og signal, vikeplikt)
  • Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (påbudt med bruk av hjelm ved snøscooterkjøring)
  • Forskrift om bruk av vannscooter og lignende, fastsatt 22.6.2012
  • Rundskriv til regelverk om bruk av vannscooter og lignende (T-2/12)
  • Forbud mot helikopterskiing (egen forskrift av 14.03.1988)

Se for øvrig Miljødirektoratets nettsider for mer utfyllende informasjon om regelverk.

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009, og loven får betydning for saksbehandling og vedtak etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på vassdrag. Naturmangfoldloven § 1 og kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, særlig prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12, jf. § 7, har betydning for kommunens og Fylkesmannens avgjørelser etter motorferdselregelverket. Prinsippene for offentlig beslutningstaking må anses som retningslinjer for lovtolkning og har betydning ved kommunens skjønnsutøvelse. Rundskriv T-6/09 gir nærmere veiledning om dette. Se også  nettsiden "Naturmangfold" i menyen på venstre side.

Rapportering av behandlede søknader i kommunene (forskriftens § 7 siste ledd). Kommunens behandling av søknader om motorisert ferdsel rapporteres gjennom KOSTRA-skjema 20.


Publisert 28.09.2017

Snøskuterløyper i Engerdal

Engerdal kommune vedtok i fjor lokal forskrift som åpner for fornøyelseskjøring med snøskuter. Vedtaket innebar åpning av 14 løypetraseer. Det innkom 20 klager på vedtaket som delvis ble tatt til følge - både gjennom kommunens og vår klagebehandling. 


Publisert 21.11.2012

Kommunens saksbehandling i motorferdselsaker

Fylkesmannen har et veilederansvar overfor kommunene om motorferdsellovverket. Nedenfor gis en oversikt over viktige momenter som skal vurderes og fremgå av vedtak i motorferdselsaker. Til hjelp for kommunens saksbehandlere finnes det også veiledningsmateriell og maler på nettstedet miljokommune.no.